TA001-Transient Analysis of Induction motor ( alpha-beta)

ေမာ္တာတစ္လံုးကို ဒီဇိုင္းလုပ္တဲ႔ ေနရာမွာ အတိုင္းအတာေတြကို တြက္ခ်က္ရံုသာမဟုတ္ပဲ ၄င္းအတိုင္းအတာမ်ား အတိုင္း ျပဳလုပ္ သံုးစြဲပါက မည္သည္႔ အေျခအေနမ်ိဳးကို ၾကံဳေတြ႔ရနိုင္သည္ကို ေလ႔လာဆန္းစစ္ရန္ အေရးၾကီးပါသည္။ ေလ႔လာဆန္းစစ္ရာတြင္လည္း Steady State အတြက္သာမက Transient State အတြက္ပါ ေလ႔လာရန္ လိုအပ္ပါသည္။ Transient State ဆိုသည္မွာ ေမာ္တာကို စတင္ေမာင္းနွင္ျပီး ၄င္း၏ တန္ဖိုးမ်ား (Torque, Current, angular velocity) စသည္တို႔ တည္ျငိမ္ မသြားေသးခင္ အေျခအေနကို ဆိုလိုျပီး Steady State ဆိုသည္မွာ တည္ျငိမ္ျပီး အခ်ိန္ အေျခအေနကို ဆိုလိုပါသည္။ ပံုတြင္ Output parameters မ်ားသည္ အစပိုင္းတြင္ နိမ္႔လိုက္ျမင္႔လိုက္ျဖင္႔ ကစားေနျပီး အခ်ိန္တစ္ခုတြင္ (ေအာက္ပါပံုတြင္ 0.15s ေလာက္တြင္) တည္ျငိမ္သြားသည္ကို ေတြ႔ရေပမည္။ အဆိုပါ 0--0.15s ၾကားအေျခအေနကို Transient State ဟုေခၚဆိုျပီး ၄င္းအေျခအေနတြင္ျဖစ္ေနေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို ေလ႔လာျခင္းကို Transient Analysis ဟုေခၚဆိုသည္။ ပံုတြင္ ၾကည္႔မည္ဆိုလ်င္ Transient အေျခအေနတြင္ Current တန္ဖိုးသည္ Steady State အေျခအေနထက္ ၂ ဆခန္႔ မ်ားျပားေနသည္ကို ေတြ႔နိုင္သည္။ ထိုသို႕ current ေဆာင္႔တက္သြားခ်ိန္သည္လည္း တိုေတာင္းေသာေၾကာင္႔ ေမာ္တာအတြင္း ရွိ insulation မ်ားတြင္ အပူခ်ိန္ျမင္႔မားစြာ ျဖစ္ေပၚျပီး ေမာ္တာ၏ သက္တမ္းကို က်ဆင္းေစနိုင္ပါသည္။ အခန္႕မသင္႔ပါက ေမာ္တာ ေလာင္သြားသည္ အထိ ျဖစ္နိုင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ မိမိတို႕ ဒီဇိုင္းထုတ္လုပ္လိုက္ေသာ ေမာ္တာမ်ားသည္ Transient State အေျခအေနတြင္ေရာ Steady State အေျခေန၌ပါ သတ္မွတ္ထားေသာ ခံနိုင္ရည္ရွိသည္႔ တန္ဖိုးမ်ားအတြင္း ရွိမရွိကို ေလ႕လာၾကရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ Transient State ကိုေလ႔လာရန္မွာ machine ၏ Mathematical modeling ကို နားလည္ရန္လိုအပ္ေပသည္။ ၄င္းတို႔ ကို ေနာက္ပိုင္းတြင္ ပို႔စ္မ်ားေရးသားကာ ရွင္းလင္း ေျပာျပေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ေအာက္ေဖၚျပပါ ပံုမ်ားသည္ Matlab 7.0.0.1 ပါ Simulink modeling ကို အသံုးျပဳ၍ Transient analysis ျပဳလုပ္ထားပံုျဖစ္သည္။ ေအာက္တြင္ model အျပည္႔ အစံုနွင္႔ ၄င္းတြင္ အသံုးျပဳထားေသာ အီေကြးရွင္းမ်ား ကို ျပသထားပါသည္။
၄င္း model ကို 3rd year BE (Electromachenic) သမားမ်ားအား စတင္သင္ၾကားေပးေလ႔ရွိပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္႔ supervisor မွေန၍ ေက်ာင္းသားမ်ားအား virtual lab လုပ္ရန္ ကၽြန္ေတာ္႔ အားတာ၀န္ေပးသျဖင္႔ ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ေရးသားရင္း ဘေလာက္တြင္ပါ တင္ေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာျပည္အေနနွင္႔မူ တတိယနွစ္ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင္႔ ၄င္းကိုနားလည္ရန္မွာ ခက္ခဲပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင္႔ဆိုေသာ္ ရုရွေက်ာင္းမ်ားတြင္ ပထမနွစ္မစတင္၍ အထူးျပဳဘာသာရပ္မ်ားကို စိတ္ၾကိဳက္ေရြးခ်ယ္ကာ ၄င္းဘာသာရပ္မ်ားနွင္႔ အေထာက္အကူျပဳဘာသာရပ္မ်ားကို စတင္သင္ၾကားၾကျပီး ျမန္မာျပည္တြင္မူ တတိယနွစ္တြင္မွ စတင္သင္ၾကားၾကေသာေၾကာင္႔ စံနစ္ မတူညီ၍ ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္႔ အေနျဖင္႕ ျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ား အလြယ္တကူ နားလည္နို္င္ေစရန္ အတတ္နိုင္ဆံုး ေနာက္လာမည္႔ ပို႔စ္မ်ားတြင္ ရွင္းလင္း ျပသေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ယင္း model ကို အသံုးျပဳရန္ ေမာ္တာ တစ္ခု၏ equivalent circuit တြင္ပါ၀င္ေသာ parameters မ်ား (r1,r2`,x1,x2`,r12,x12) စေသာ တန္ဖိုးမ်ား လိုအပ္ပါသည္။ ၄င္း တို႔ကို mfile တစ္ခုအား run ျခင္းျဖင္႔ ထည္႔သြင္းေပးျပီး simulink model တြင္လိုအပ္ေသာ variable မ်ားျဖစ္သည္႔ a1,a2,a3,a4,a5,a6,a6,a8,a9 တို႕ကို တြက္ခ်က္ေပးပါသည္။ ၄င္း ဖိုင္ကို ေအာက္တြင္ ျပသထားပါသည္။ ရုရွ မ်ား နားလည္ေစရန္ ရုုရွား အသံထြက္အတိုင္း စာလုံးမ်ား ေပါင္းထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အားရင္ ျပင္ေပးပါမည္ခင္ဗ်ား။ ၄င္း source code မ်ား model မ်ားကို GPL license ျဖင္႔ လြတ္လပ္စြာ ကူးယူ အသံုးခ်နိုင္ပါသည္ခင္ဗ်ား။ TA001 program modules ( TA001.m and TA001.mdl ) ကို ဒီေနရာမွာ ေဒါင္းလုပ္ ရယူနိုင္ပါသည္။ သိသူ ေဖၚစားၾကပါခင္ဗ်ား။


% This file is part of TA001.
%TA001 is free software: you can redistribute it and/or modify
%it under the terms of the GNU General Public License as published by
% the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
% any later version.

% TA001 is distributed in the hope that it will be useful,
% but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
% MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
% GNU General Public License for more details.

% You should have received a copy of the GNU General Public License
% along with TA001. If not, see (http://www.gnu.org/licenses/).


script,
% Systems of differential equations of three-phase symmetrical
% induction motors for flux linkage (PSI).
% Program function Vpk1 used for sinus voltage
% Parameters taked of LAB_work N0 1 17.10.04 year
% for file Diplom2_2kWt.mdl, serve as input parameter file
% for alpha-beta model
% Programmer Yu. A. Moshinskii, ဘလူးဖီးနစ္
%=======================================================
clc,
clear, %to clear data and functions in moemory
%==============================
disp(' === Type AD-42-6 ===');
P2n=1700; % rated power [Wt]
fn=50; % rated frequency of voltage [Hz]
p=3; % Number of poles pair;
nc=1000; % Synchronous angular frequency of rotor [turn/min]
omegc=2*pi*nc/60;% Sinchronous angular frequency [1/cec]
sn=0.07; % rated slip of rofor;
cosn=0.75; % rated efficiency
kpdn=0.795;% rated koeffisient aktive work
Ufn=220;% rated voltage of phase[V]
m=3;% Number of stator phases;
%============================================
% Parameteres of equivalent circuit phace IM
%============================================
rs=3.57;% Resistanse of stator,[Ohm]
rr=3.8; % ALumin Resistance of rotor,[Ohm]
%=============================================
xm=82.52; % Mutual inductive resistance of stator and rotor,[Ohm]
xs=4.99; % Dissipated inductive resistance of stator,[Ohm]
xr=8.28; % Dissipated inductive resistance of rotor,[Ohm]
ls=(xs+xm)/(2*pi*fn); % Inductance of stator,[Hen]
lr=(xr+xm)/(2*pi*fn);% Inductance of rotor,[Hen]
M=xm/(2*pi*fn); % Mutual inductance of stator and rotor,[Hen]
jr=0.0148; % Moment of inertia,[KG*M^2)]
%============================
disp(' Mnom Inom');
Inom=P2n/(m*Ufn*kpdn*cosn);% Nominal current of phase, [A]
Mnom=P2n/omegc/(1-sn);% Nominal moment, [N*M];
%============================
% Calculation of bases units (BLOK 2)
%============================
disp([Mnom Inom]);
%========================================
% Parameters of differensial equations (DE)
% Calculation of coefficients DE
%=========================================
a1=rs*lr/(ls*lr-M^2);
a2=rs*M/(ls*lr-M^2);
a3=rr*M/(ls*lr-M^2);
a4=rr*ls/(ls*lr-M^2);
a5=p/jr;
a6=3*p*M/(2*(ls*lr-M^2));
a7=lr/(ls*lr-M^2);
a8=M/(ls*lr-M^2);
a9=a8/M*ls;
disp(' a1 a2 a3 a4');
disp([a1 a2 a3 a4]);
disp(' a5 a6 a7 a8 a9');
disp([a5 a6 a7 a8 a9]);
disp([' ',' !=========================!']);
disp(' ---The end---- ')

Please Share This Post

Share on Facebook Plus on Google+