ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာ မိတ္ဆက္ (၃)

ဒီအပုိင္းမွာေတာ့ texual imformation တစ္ခုကုိဘယ္ကုိ formatting လုပ္တယ္ဆုိတာကုိ ေလ့လာၾကပါစုိ႔။
Texual messages(texual data) ဟာ အထက္မွာ ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့အတုိင္းဘဲ alphanumeric characters ရဲ့ sequence ေတြပါဘဲ။ သူတုိ႔ကုိ ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းအရ transmitted လုပ္မယ္ဆုိရင္ ပထမဦးစြာ character ကုိ sequence of bits သုိ႔ encoded လုပ္ရပါတယ္ ။ အဲဒီကရလဒ္ကုိ bit stream or baseband signal လုိ႔ေခၚပါတယ္ ။ finite symbol set တစ္ခုျဖစ္တဲ့ M = 2^k ကေန k –bits နဲ႔ အုပ္စုေတြကုိ ဖြဲ႔စည္းပါတယ္။ အဲဒီအုပ္စုေတြကေန symbols အသစ္ေတြရလာေအာင္ ေပါင္းစပ္ႏုိင္ပါတယ္။ ေအာက္က ဥပမာကုိ ၾကည့္ရင္ရွင္းသြားမွာပါ။ M symbol set size သုံးတဲ့ စနစ္ကုိ M- array system လုိ႔ေခၚပါတယ္ ။ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ဆက္သြယ္ေရးစနစ္ရဲ့ ဒီဇုိင္းမွာ k နဲ႔ M ရဲ့ တန္ဖုိးဟာ အေရးၾကီးပါတယ္။ k=1 အတြက္ဆုိရင္ M=2 ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီစနစ္ကုိ ဘုိင္နရီ လုိ႔သတ္မွတ္ပါတယ္။ အဲဒီ ဘုိင္နရီစနစ္မွာ waveform ႏွစ္ခုရွိပါတယ္။ ဒီအေျခအေနမွာ modulator ဟာ 1 ကုိေဖာ္ျပဖုိ႔အတြက္ waveforms 2 ခုရွိတဲ့အထဲက တစ္ခုခုကုိသုံးရပါမယ္။ေနာက္ waveform တစ္ခုက 0 ကုိ ေဖာ္ျပတာေပါ့။ k= 2 အတြက္ဆုိရင္ M=4 ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီစနစ္ကုိ quateranry (သုိ႔) 4-ary လုိ႔ေခၚပါတယ္။ symbol time တစ္ခုမွာ modulator ဟာ waveforms ေလးခုထဲက symbol ကုိ ကုိယ္စားျပဳတဲ့ တစ္ခုကုိ အသုံးျပဳမွာပါ။ ကဲ bits ရဲ့ sequence ကုိ အုပ္စုဖြဲ႔ၾကည္႔ၾကရေအာင္။ ASCII code ျဖင့္ေျပာင္းလုိ႔ရလာတဲ့ texual message ရဲ့ bit sequence ေတြကုိ အုပ္စုတစ္ခု မွာ ဘယ္ နွစ္လုံးနဲ႔ ပုိင္းမယ္ဆိုတာကုိ M က ဆုံးျဖတ္ေပးတာပါ။ ဆုိလုိခ်င္တာက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က binary digits ကုိသုံးမွာလား။ ဒါမွမဟုတ္ 8-ary digits ကုိ သုံးမွာလား။ အဲဒီအေပၚမွာ မူတည္ျပီးေတာ့ k=logM(log ရဲ့ base က 2 ပါ) ကေနျပီးေတာ့ k တန္ဖုိးကုိ ရလာပါတယ္။ k တန္ဖုိးဟာ bit ဘယ္နွစ္လုံးနဲ႔ ုိအုပ္စုတစ္စုဖြဲ႔ရမယ္ဆုိတာကုိ ဆုံးျဖတ္တာပါ။ဥပမာ --
Texual message ကုိ THINK ဆုိပါစုိ႔။ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ဂဏာန္းကုိ ေျပာင္းတဲ့ေနရာမွာ
6-bit ASCII character coding ကုိ သုံးမယ္ ။ (အေပၚမွာ ASCII table ကုိေဖာ္ျပထားပါတယ္။) T ဆုိတဲ့ စာလုံးတစ္လုံး က bit အေရအတြက္ 6 လုံးဆုိေတာ့ THINK က 5 လုံးဆုိေတာ့ 6*5=30 ေပါ့။ ဆုိလုိခ်င္တာက THINK ဆုိတဲ့ စကားလုံးကေန ဂဏာန္းအေရအတြက္30 လုံးရပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ k နဲ႔ M တန္ဖုိးကုိ သတ္မွတ္ဖုိ႔လုိပါမယ္။ M ကုိ 8-ary digit သုံးတယ္ဆုိပါစုိ႔။ k=logM(log ရဲ့ base ကေတာ့ 2 ပါ) အရ k တန္ဖုိးဟာ 3 ျဖစ္သြားမယ္။အခုနက ရလာတဲ့ အလုံး 30 ကုိ k=3 နဲ႔လုိက္ပုိင္းေတာ့ 10 အုပ္စု ရလာမယ္။ အဲဒီ ၁၀ ခုဟာ transmitted လုပ္မည့္ 10 octal symbols ကို ကုိယ္စားျပဳပါတယ္။ transmitter မွာ ျဖစ္နုိင္ေျခရွိတဲ့ symbols ေတြကုိ ကုိယ္စားျပဳဖုိ႔ waveforms s_i(t) ( i=1,…..,8 ) 8 ခု ရဲ့ အစု (set) ရွိရမယ္။ symbol time တစ္ခုအတြင္းမွာ အဲဒီ ျဖစ္နုိင္ေျခရွိတဲ့ symbols ေတြထဲက symbol တစ္ခုကုိ transmit လုပ္မွာျဖစ္တယ္။ ပုံရဲ့ ေနာက္ဆုံးက မွာ THINK ဆုိတဲ့ message ကုိ လႊင့္ဖုိ႔အတြက္ 8-ary modulating systme ကုိသုံးတဲ့ waveforms ၁၀ ခုကုိေဖာ္ျပထားပါတယ္။
ေနာက္ ဥပမာ တစ္ခုက
Texual message က HOW ဆုိပါစုိ႔
6 bit ASCII code ကုိသုံးျပီးေတာ့ character ကေနျပီးေတာ့ bit sequence ကုိ ေျပာင္းပါတယ္ ။
4-ary digits ကုိသုံးၾကမယ္ဆုိပါစုိ႔။ ဒါဆုိရင္ k တန္ဖုိးဟာ k=logM(base ကေတာ့ 2)= 2 ျဖစ္ပါတယ္ ။ symbols ေပါင္း 9 ခုရပါတယ္။ အဲဒီ symbol 9 ခုဟာ transmitted လုပ္မဲ့ quateranry symbols ေတြျဖစ္ပါတယ္။ တယ္။ transmitter မွာ ျဖစ္နုိင္ေျခရွိတဲ့ symbols ေတြကုိ ကုိယ္စားျပဳဖုိ႔ waveforms s_i(t) ( i=1,…..,4 ) 8 ခု ရဲ့ အစု (set) ရွိရမယ္။ symbol time တစ္ခုအတြင္းမွာ အဲဒီ ျဖစ္နုိင္ေျခရွိတဲ့ symbols ေတြထဲက symbol တစ္ခုကုိ transmit လုပ္မွာျဖစ္တယ္။ ပုံရဲ့ ေနာက္ဆုံးက မွာ HOW ဆုိတဲ့ message ကုိ လႊင့္ဖုိ႔အတြက္ 4-ary modulating system ကုိသုံးတဲ့ waveforms 9 ခုကုိေဖာ္ျပထားပါတယ္။ကဲ စာဖတ္ ပရိသတ္မ်ား LOVE ဆုိတဲ့ စကားလုံး ကုိ ပုိ႔ၾကည့္ၾကေပေတာ့ ဗ်ာ။


မွတ္ခ်က္။ ကၽြန္ေတာ္ log ရဲ့ base ကုိေရးရတာ အဆင္မေျပလုိ႔ ကြင္းနဲ႔ခတ္ျပီးေဘးမွာ ေရးေပးထားတာပါ။

Please Share This Post

Share on Facebook Plus on Google+