ရုရွ-ျမန္မာ အြန္လိုင္း အဘိဓါန္ ဘယ္လဲ ဘာလဲ

ရုရွ-ျမန္မာ အြန္လိုင္း အဘိဓါန္ ကို ရုရွ-ျမန္မာ နဲ႔ ျမန္မာ-ရုရွား လင္ဗို အဘိဓါန္မ်ားကို ျပဳစုရာမွ ရရွိလာတဲ႔ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားနဲ႕ ျမန္မာ ဝီကီ ကို ေလ႔လာ ကူညီရာမွ ရရွိလာတဲ႔ အေတြ႔အၾကံဳမ်ား အေျခခံျပီး ျပဳစုေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ Wikipedia Foundation ရဲ႕ Sister Project တစ္ခု ျဖစ္တဲ႔ Wiktionary လို ျပဳစုဖို႔ စီစဥ္ထားပါတယ္။ ျမန္မာဝီကီ ရဲ႕ Sister Project အျဖစ္ အျခား အြန္လိုင္း အဘိဓါန္မ်ား နဲ႔ ပူးေပါင္းျပီး ျမန္မာ အြန္လိုင္း အဘိဓါန္ အျဖစ္ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္သြားဖို႔ ရည္ရြယ္ပါတယ္။ အျခား အဘိဓါန္မ်ား ျပဳစုေနသူမ်ားကို လည္း လာေရာက္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးဖို႔ ေလးေလးစားစား ဖိတ္ေခၚပါရေစ။


အကိုးအကားမ်ား

  1. http://www.wikimyanmar.org/wiki/index.php?title=Myanmar_Online_Encyclopedia:Community_Portal#.E1.80.BB.E1.80.99.E1.80.94.E1.80.B9.E1.80.99.E1.80.AC.E1.80.98.E1.80.AC.E1.80.9E.E1.80.AC-.E1.80.A1.E1.80.BB.E1.80.81.E1.80.AC.E1.80.B8.E1.80.98.E1.80.AC.E1.80.9E.E1.80.AC_.E1.80.95.E1.80.B0.E1.80.B8.E1.80.B1.E1.80.95.E1.80.AB.E1.80.84.E1.80.B9.E1.80.B8_.E2.80.8B.E1.80.A1.E1.80.98.E1.80.AD.E1.80.93.E1.80.AC.E1.80.94.E1.80.B9_Project

  2. http://www.ru-mm.org

  3. http://wikimyanmar.org

  4. http://wikipedia.org

  5. http://en.wiktionary.org


Please Share This Post

Share on Facebook Plus on Google+