MOE (WikiMyanmar) ေရးသားျခင္းဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား (အပိုင္း - ၂)

ကိုသင္ကာရဲ႕ ခြင္႔ျပဳခ်က္နဲ႕ ကူးယူေဖၚျပပါတယ္။

ဘလူးဖီးနစ္MOE (WikiMyanmar) ေရးသားျခင္းဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား (အပိုင္း - ၂)

Author: free thinker / Category: MOE, WikiMyanmar


(၃) ေရးသားမႈစနစ္

ေရးသားမႈစနစ္အပိုင္းတြင္ ေခါင္းစဥ္ခြဲျခင္း၊ သတ္ပံုသတ္ညႊန္း၊ စကားလံုးဖလွယ္ျခင္း၊ ကိန္းဂဏန္းဆိုင္ရာ ေရးထံုး၊ တည္းျဖတ္ျခင္း၊ ရည္ညႊန္းကိုကားခ်က္ထည့္ျခင္း၊ အမ်ိဳးအစားခြဲျခင္းစသည္တို႔ကို ေဆြးေႏြးပါမည္။

(၃.၁) ေခါင္းစဥ္ခြဲျခင္း

ေခါင္းစဥ္ခြဲပံုခြဲနည္းဟူ၍ သီးသန္႔မရွိပါ။ စာေရးသူ၊ ျဖည့္စြက္ျပင္ဆင္သူ၊ အက္ဒမင္စသူတို႔၏ လိမၼာပါးနပ္မႈအရသာ ျဖစ္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕အေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ အစီအစဥ္တက်မရွိသျဖင့္ ေခါင္းစဥ္ခြဲရန္ ခက္သည္ကို ေတြ႔ရပါမည္။ ထိုအခါမ်ိဳးတြင္ တူရာစုေပးျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ျပန္ေရးေပးျခင္း (Rewrite) လိုအပ္ပါသည္။ ေခါင္းစဥ္ခြဲရာတြင္လည္း ပံုေသကားက်မရွိပါ။ “ပညာေရး”ဟူ၍လည္း ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မည္။ “ပညာရွင္ဘဝ”ဟုလည္း ပါေကာင္းပါမည္။ “စာေပေလာကတြင္ က်င္လည္ျခင္း”ဟု ခြဲသင့္ခြဲရမည္။ “ရရွိခဲ့ေသာ ဘြဲ႔ထူး ဂုဏ္ထူးမ်ား”ဟု သီးသန္႔ေရးလွ်င္လည္း ေရးရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေရးထားႏွင့္ျပီးျဖစ္ေသာ အေၾကာင္းအရာအရ ဖတ္ရႈခ်င္စဖြယ္ျဖစ္ေအာင္၊ အစီအစဥ္က်ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးရန္သာျဖစ္သည္။

(၃.၂) သတ္ပံုသတ္ညႊန္း

လူေပါင္းမ်ားစြာၾကည့္႐ႈၾကမည့္ စြယ္စံုက်မ္းျဖစ္သျဖင့္ သတ္ပံုသတ္ညႊန္းမွာ စံသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ အညီ အားကိုးယံုၾကည္ရဖြယ္ ျဖစ္သင့္ပါသည္။ ျမန္မာစာအဖြဲ႔ဦးစီးဌာန၊ ပညာေရးဝန္ၾကီးဌာနမွ ထုတ္ေဝထားေသာ သတ္ပံု၊ ခြဲထား၊ အဘိဓာန္ႏွင့္ သဒၵါက်မ္းမ်ားကို လက္ကိုင္ထားသင့္ပါသည္။ ယခု MOE တြင္ ေဇာ္ဂ်ီေဖာင့္ကို သံုးေနၾကသည္ျဖစ္ရာ လက္ကြက္ကိုေသခ်ာစြာ ေလ့လာ၍ အပင့္အရစ္ အတိုအရွည္ တိတိက်က်သံုးသင့္ပါသည္။ (က်ေနာ္ကိုယ္တိုင္ အားနည္းေနေသးေၾကာင္း ဝန္ခံလိုပါသည္။)
သတ္ပံုသတ္ညႊန္းသည္ ဖတ္႐ႈသူအတြက္သာမက၊ နည္းပညာပိုင္း တာဝန္ယူသူ အက္ဒမင္မ်ားအတြက္လည္း အလြန္အေရးၾကီးပါသည္။ က်ေနာ္ MOE တြင္ ပို႔စ္မ်ား စတင္ေရးေသာအခါ အက္ဒမင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ကိုစည္သူေအာင္က က်ေနာ္သည္ ေဇာ္ဂ်ီေဖာင့္၌ “ဝလံုး”ႏွင့္ “သုည”ကို မွားယြင္းစြာ သံုးစြဲေနေၾကာင္း ေထာက္ျပပါသည္။ (ဝလံုးသည္ Shift+< ျဖစ္ျပီး၊ သုညမွာ ဂဏန္းစဥ္ထဲမွ ၀ ျဖစ္ပါသည္။) မွားယြင္းစြာ သံုးစြဲေနျခင္းသည္ ဤ MOE ကို Standard အျဖစ္ ကုဒ္ေျပာင္းလဲေရး ၾကိဳးပမ္းေနသူမ်ားအဖို႔ အခက္အခဲမ်ား ေပၚေပါက္ေစမည္ျဖစ္သည္။
သတ္ပံုသတ္ညႊန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သတိေပးလို ေသာအျခားအခ်က္မွာ “ေခါင္းစဥ္” တင္ရာတြင္ ျဖစ္သည္။ “သုေတသန သ႐ုပ္ျပအဘိဓာန္က်မ္း”အေၾကာင္းအရာ ေရးသားခ်က္ကိုပင္ ထပ္မံ ဥပမာေပးပါမည္။ ဤေခါင္းစဥ္တြင္ ျပနာမွာ “ရေကာက္”ျဖစ္သည္။ က်ေနာ္သည္ ထိုက်မ္းအေၾကာင္းေရးစဥ္က “သရုပ္”တြင္ ရေကာက္ကို အရွည္ျဖင့္ “ရ”(Shift+7)ဟုသံုးခဲ့သည္။ ယခုျပန္ရွာရာတြင္ ရေကာက္ေျခတို “႐”(Ctrl+Alt+7) ျဖင့္ ရွာေသာအခါ ယင္းအေၾကာင္းအရာ“မရွိ”ဟု ျပေနျပန္ေတာ့သည္။ ဤသည္ပင္ ေဇာ္ဂ်ီေဖာင့္၏ ျပနာ၊ ေဇာ္ဂ်ီေဖာင့္၏ အားနည္းခ်က္ ျဖစ္ဖြယ္ရွိပါသည္။ ဤသို႔ဆိုလွ်င္ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုကို စတင္ေရးသား ေခါင္းစဥ္တင္ေတာ့မည္ဆိုလွ်င္ သတ္ပံုသတ္ညႊန္းႏွင့္ ကီးဘုတ္လက္ကြက္သည္ အလြန္အေရးပါေနသည္ဟု သတိျပဳမိေလာက္ေပျပီ။ ေရရွည္တြင္ အဆက္ေျပေရးအတြက္ အလြန္သတိထားထိုက္ေသာကိစၥျဖစ္ပါသည္။ ေဇာ္ဂ်ီလက္ကြက္ႏွင့္ ျမန္မာစာ၏ ေရးထံုးကို ဟန္သစ္ျငိမ္၏ ေရးသားေဆြးေႏြးထားခ်က္ ဤေနရာ တြင္ၾကည့္ပါ။

(၃.၃) စကားလံုးဖလွယ္ျခင္း

အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေရးသားရာတြင္ အျခားဘာသာမ်ား၏ စကားလံုးမ်ားကို သံုးစြဲရန္ မလြဲမေသြ ၾကံဳေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စနစ္တက်ျဖစ္ရန္ သတ္မွတ္ခ်က္ကေလးရွိလွ်င္ ေကာင္းမည္ျဖစ္သည္။ ဥပမာ အဂၤလိပ္စကားကို ထည့္သြင္းရမည္ဆိုပါက ယင္းစာလံုးကို ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ရွိလွ်င္ ျမန္မာ+အဂၤလိပ္ တြဲ၍ ထည့္သင့္ပါသည္။ ကိုယ့္ဘာသာ တီထြင္ ဘာသာျပန္၍ အဂၤလိပ္လိုတြဲ၍လည္း ထည့္ႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာ “႐ိုေဘာ့”ဟု ေရးမည့္အစား “စက္႐ုပ္ (Robot)”ဟု ေရးသင့္ပါသည္။ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ အသံုးအႏႈန္းမ်ားကိုမႈ ျမန္မာလို ရွိေစကာမူ အဂၤလိပ္လိုပါ တြဲထည့္ေပးျခင္းျဖင့္ ရွာေဖြဖတ္႐ႈသူအတြက္ ေက်းဇူးမ်ားေစမည္ျဖစ္သည္။ ဥပမာ - ေရရွည္တည္တံ့ေသာဖြ႔ံျဖိဳးေရး (Sustainable Development)။
(ဆက္လက္ေရးသားပါမည္။ ေဆြးေႏြးလာမႈမ်ားအေပၚ မူတည္၍ ဆက္လက္ျဖည့္စြက္သြားပါမည္။ ျပီးလွ်င္ MOE သို႔ လိုအပ္သလို သံုးရန္ ေပးအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ အမ္.အမ္.သင္ကာ)
Technorati Tags: ,

Please Share This Post

Share on Facebook Plus on Google+