ညီမေလးသို႔ ေပးစာမ်ား - ၁

ညီမေလးေရ ....ညီမေလးအေနနဲ႔ ဥေရာပႏိုင္ငံတစ္ခုမွာ ပီအိပ္ခ်္ဒီ ဆက္တက္ဖို႔ ၾကိဳးစားေနတာ သိရလို႔ အကို႔အေနနဲ႔ ဝမ္းသာဂုဏ္ယူမိပါတယ္။ ဒီေတာ႔ ညီမေလး တက္ျဖစ္တဲ႔ အခ်ိန္မွာ အနည္းနဲ႔ အမ်ား အေထာက္အကူ ရပါေစဆိုတဲ႔ ေစတနာနဲ႔ အကို႔ အေတြ႔အၾကံဳေလးေတြ ေရးပို႔လိုက္ပါတယ္။ အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင္႔ ေအာက္က အခ်က္ေတြကို မွတ္ထားေနာ္။
  1.  အခ်က္အလက္ေတြကို မွတ္စုထုတ္ရမယ္
  2.  အမ်ိဳးအစားခြဲထားရမယ္
  3. ေန႔စဥ္ အႏွစ္ခ်ဳပ္ေတြထုတ္မယ္
  4. အပါတ္စဥ္ အစီရင္ခံစာေရးမယ္
ညီမေလးေရ မာစတာ ေက်ာင္းသားျဖစ္ေစ၊ ပီအိပ္ခ်္ဒီ ေက်ာင္းသားျဖစ္ေစ ညီမေလးတို႔ ေလ႔လာထားသမွ်ကို ေကာင္းေကာင္း မွတ္တမ္းျပဳစုထားဖို႔လိုပါတယ္။ ျပီးေတာ႔ ကိုယ္ ေလ႔လာထားသမွ်ကို ဘယ္ source က ရယူထားတယ္ဆိုတာလည္း မွတ္သားထားဖို႔လည္းလိုတယ္ေနာ္။ ဒါမွ စာတမ္းမွာ ကိုးကား တင္သြင္းဖို႔ ခိုင္မာတဲ႔ အေထာက္အထား အျဖစ္ ရရွိမွာ။ အကို႔ အေနႏွင္႔ အရင္က စာၾကည္႔တိုက္နဲ႔ အင္တာနက္မွာ ဖတ္ရႈေလ႔လာထားသမွ် source ေတြမွတ္ဖို႔ အားနည္းတာနဲ႔ အခ်ိဳ႕ အခ်က္ေတြအတြက္ အကိုးအကား မစံုမလင္ ျဖစ္ခဲ႔ရတယ္ေလ။ အဲလို မွတ္စုထုတ္ထားတဲ႔ အကိုးအကားေတြကိုလည္း တူရာတူရာ စုျပီ အမ်ိဳးအစား ခြဲျခားထားဖို႔ လိုပါတယ္။ ဘာလို႔ အဲလို ခြဲထားရသလဲ ဆိုေတာ႔ ေနာင္အဲဒီလို အေၾကာင္းအရာတူ စာအုပ္ေတြကို ႏိႈင္းယွဥ္ေလ႔လာဖို႔ အတြက္ ပဲ ညီမေလးရဲ႕။
ညီမေလးအေနနဲ႔ စာအုပ္ တစ္အုပ္ကို ဖတ္ရင္ အစအဆံုးဖတ္စရာ မလုိအပ္ပါဘူး။ ဖတ္သင္႔ မဖတ္သင္႔ဆိုတာ မာတိကာေတြကို ေလ႔လာျခင္းနဲ႔ အၾကမ္းဖ်င္းခြဲျခားလို႔ ရတယ္ေလ။ ဒါေၾကာင္႔ အခ်က္အလက္ စုတဲ႔ ေနရာမွာ စာအုပ္အမည္၊ စာေရးသူ၊ ခုႏွစ္ သာမက စာအုပ္ပါ ကိုယ္႔သီးစစ္နဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ႔ အေၾကာင္းအရာေတြ ပါရွိတယ္႔ စာမ်က္ႏွာေတြကိုပါ မွတ္သားထားဖို႔္လိုတယ္။ အဲလို အေၾကာင္းအရာေတြကို စုစည္းထားတယ္႔ စာရင္းတစ္ခုဟာ သုေတသန ျပဳစုရာမွာ အင္မတန္အသံုးဝင္ပါတယ္။ ညီမေလးလိုခ်င္တဲ႔ အေၾကာင္းအရာကို ညီမေလး ဖတ္ရႈေလ႔လာခဲ႔သမွ် စာအုပ္စာတမ္းေတြမွ ခ်က္ခ်င္းေရြးထုတ္ေပးႏိုင္ဖို႔္ အေထာက္အကူေပးပါတယ္။ အဲဒီလို အေၾကာင္းအရာတူ အခ်က္တစ္ခုကို မတူညီတဲ႔ စာတမ္းေတြ၊ စာအုပ္ေတြ ႏိႈင္းယွဥ္ဖတ္ရႈျခင္းျဖင္႔ ကြဲလြဲျခားနားတဲ႔ နည္းနာ နိႆယေတြ ကို တိုက္ဆိုင္ေလ႔လာႏိုင္ျပီး ညီမေလးစာတမ္းအတြက္ ထိေရာက္ေအာင္ အသံုးခ်ႏိုင္မည္ျဖစ္တယ္။ အဲဒီအခ်က္ေတြကို္ ညီမေလးသီးစစ္ ျပဳစုရာတြင္ သာမက သုေတသန လုပ္ငန္းေတြအတြက္ အေျခခံစဥ္းစားစရာေတြ၊ လမ္းေၾကာင္းေရြးခ်ယ္မႈေတြ ျပဳလုပ္ဖို႔္ အင္မတန္အသံုးဝင္ေပတယ္။
စံနစ္တက် မွတ္စုထုတ္ဖို႔က system တစ္ခုလိုတယ္ ညီမေလးရဲ႕။ ပထမဆံုး.. စာအုပ္နာမည္ေတြခ်ည္း စုစည္းထားရမည္။ အမ်ိဳးအစားခြဲထားရမည္။ တစ္ခါ စာေရးသူေတြ စာရင္းကိုလည္း ျပဳစုထားရမည္။ အဲဒီ စာရင္းေတြႏွင္႔ စာအုပ္ပါ သီးစစ္ႏွင္႔ ဆိုင္တဲ႔ အေၾကာင္းအရာေတြကို hyper link ျပဳလုပ္ထားရမယ္္။ အဲဒီ စံနစ္ကို database system တစ္ခု သံုးျပီး ျပဳလုပ္ႏိုင္ေပမယ္႔လည္း သာမာန္အားျဖင္႔ blog တစ္ခုဖန္တီးျခင္းျဖင္႔ အလြယ္တကူ လုပ္လို႔ရတယ္ေလ။
အမ်ိဳးအစား ခြဲျခားဖို႔္ ပထမဦးဆံုး သီးစစ္တစ္ခုရဲ႕ အေျခခံေၾကာရိုးျဖစ္တဲ႔ ညီမေလးသီးစစ္ကို အခန္းဘယ္ႏွစ္ခန္း ခြျပီး ေရးမယ္၊ အခန္းတစ္ခန္းစီမွာ ဘယ္ အေၾကာင္းအရာေတြ ပါဝင္ရမယ္ဆိုျပီး အၾကမ္းဖ်င္း သတ္မွတ္ခြဲျခား ထားျပီး ျဖစ္ဖို႔္လိုအပ္တယ္။ အဲလို ပိုင္းျခား သတ္မွတ္ဖို႔္ ညီမေလး စာတမ္းေခါင္းစဥ္ႏွင္႔ သက္ဆိုင္တဲ႔ ဆင္တူယိုးမွား စာတမ္းေဟာင္းေတြကို ေလ႔လာျပီး ညီမေလးစာတမ္းၾကီးၾကပ္သူႏွင္႔ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျပီး ေဆာင္ရြက္ရမယ္။ ခြဲျခားျပီးတဲ႔ အခန္းအလိုက္ အေၾကာင္းအရာေတြကို အမ်ိဳးအစား စံနစ္တက် ထပ္မံခြဲျခားရမည္။ အခန္းတစ္ခုစီမွာ ဘယ္ articles ေတြ ပါဝင္မည္စတဲ႔ အၾကမ္းဖ်င္း လ်ာထားခ်က္ေတြဟာ အဲဒီမ်ိဳးအစားေတြရဲ႕ အမည္ေတြ ျဖစ္လာမယ္ေလ။ ဥပမာဆိုရရင္ အကို႔သီးစစ္ဆိုပါေတာ႔.. အခန္း -၁ မွာ inverterေတြႏွင္႔ control theory ေတြကို ေလ႔လာမည္။ အခန္း-၂ မွာ ေမာ္တာေတြ၏ dynamic state ကို mathematical modelling သံုးကာေလ႔လာမယ္။ အခန္း-၃ မွာ ေမာ္တာေတြရဲ႕ အပူခ်ိန္ေတြကို thermal circuit methods သံုးကာ ေလ႔လာမယ္။ အခန္း-၄ တြင္ inverter-fed special motor design ျပဳလုပ္မယ္ စသျဖင္႔ အၾကမ္းဖ်င္း ပိုင္းျခားသတ္မွတ္ျပီး အခန္း တစ္ခန္းခ်င္းမွာ ထပ္မံ အေသးစိတ္ ခြဲျခားျခင္းျဖင္႔ types of inverter, motor control methods, harmonic effects, mathematical modeling, steel loss, eddy current effect, .... အစရွိတဲ႕ အမ်ိဳးအစားခြဲဖို႔္ tags ေတြ ရရွိလာမွာ ျဖစ္တယ္။ အဲဒီ tags ေတြအလုိက္ စာအုပ္စာတမ္းေတြကို physically ဖိုင္ေတြ၊ ဖိုလ္ဒါေတြသံုးကာ ခြဲျခား ထားရမယ္၊ ကြန္ျပဴတာ ထဲမွာလည္း စံနစ္တက် folder structure တည္ေဆာက္ကာ ခြဲျခားထားဖို႔ လိုလိမ္႔မယ္ ညီမေလးရဲ႕။
အခု အကိုေျပာခဲ႔တာ အၾကမ္းဖ်င္းဖိုင္ေတြ စာအုပ္စာတမ္းေတြ စံနစ္တက် ခြဲျခား စုေဆာင္းထားတာ ပထမ အဆင္႔ပဲရွိေသးတာ။ ဒီအခ်က္ေတြကို သီးစစ္တစ္ေစာင္ စတင္ျပဳစုမည္ ၾကံကတည္းက အစကေနျပီး အဆံုးထိ လုပ္ေဆာင္သြားဖို႔္ အရမ္းအေရးၾကီးတယ္ေလ။
စုေဆာင္းထားတဲ႔ စာအုပ္စာတမ္းေတြကို ဖတ္ရႈေလ႔လာျပီး မွတ္စုေတြ ထုတ္ဖို႔္ ဒုတိယအဆင္႔အေနျဖင္႔ လုပ္ၾကရဦးမယ္။ အဲဒီေနရာမွာ မွတ္စုေတြကိုလည္း စာအုပ္စုသလိုပဲ စံနစ္တက် စုစည္းထားရမည္။ တတ္ႏိုင္သမွ်ျပင္ပ စာအုပ္စာတမ္းေတြက သီးစစ္အတြက္အေရးၾကီးတဲ႔ အခ်က္အလက္ေတြကို scanner နဲ႔႔ ဖတ္သင္႔တာဖတ္၊ ဓါတ္ပံုရိုက္သင္႔တာရိုက္နဲ႔ electronic version ေတြ ေျပာင္းလဲထားရမယ္။ ဒါမွ တစ္စုတစ္စည္းတည္း စုစည္းေလ႔လာႏိုင္မွာေလ။ စာအုပ္အမ်ားစုကလဲ ကိုယ္ပိုင္ ဝယ္ဖို႔္ မျဖစ္ႏိုင္တဲ႔ေၾကာင္႔လည္း အခုလို လုပ္ေဆာင္ထားဖို႔္ အေရးၾကီးတယ္ေလ။ ဒါမွ စာတမ္းတင္ျပီး ေနာက္ပိုင္းကာလေတြအထိ ညီမေလး
တစ္သက္လံုး ဆက္ျပီး အသံုးခ်သြားႏိုင္မွာေပါ႔။ ဒါ႔အျပင္ ေနာက္လာေနာက္သားေတြအတြက္လည္း တစ္စုတစ္စည္းတည္း ခ်န္ရစ္ေပးထားႏိုင္မွာ ညီမေလးရဲ႕။ စကန္နာ ဖတ္ရင္လဲ စာအုပ္ အဖံုး (စာအုပ္အမည္၊ စာေရးသူ၊ ခုႏွစ္ ပါဝင္ဖို႔္) နဲ႔ မာတိကာ ကိုပါဖတ္ဖို႔ လိုသလို စာအုပ္မွာပါတဲ႔ က်မ္းကိုးစာရင္းကိုပါ စကန္လုပ္ထားရမယ္။ ဒါေတြကို တတ္ႏိုင္သမွ် နည္းနည္းႏွင္႔ မွန္မွန္ ျပဳလုပ္သြားရမယ္။ အဲဒီ ေကာ္ပီေတြထဲမွ ညီမေလးသီးစစ္မွာ ထည္႔သံုးလိုတဲ႔ အခ်က္အလက္တစ္ခ်ိဳ႕ကို အႏွစ္ခ်ဳပ္ပံုစံနဲ႔ တစ္ခါတည္း ေရးထားဖို႔္ လံု႔လစိုက္ထုတ္ရမယ္။ ပံုေတြ drawing ေတြ ပါေနရင္ ညီမေလး ကိုယ္တိုင္ ျပင္္ဆြဲထားဖို႔ရယ္၊ အတြက္အခ်က္ေတြပါရင္ တြက္ခ်က္ျပီး တိုက္ဆိုင္ စစ္ေဆးတာေတြ လုပ္ထားဖို႔လိုမယ္။ သူမ်ားေရးထားတဲ႔စာတမ္းေတြ ဖတ္ျပီး ေတြ႔လာရတဲ႔ အခ်က္ေတြ အျပင္ အဲဒီစာတမ္းရဲ႕ အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္ေတြ၊ အဲဒီ စာတမ္းဖတ္တဲ႔အခါ ညီမေလးမွာ ျဖစ္ေပၚလာတဲ႔ စိတ္ကူး၊ အၾကံေတြကိုပါ အဲဒီ အႏွစ္ခ်ဳပ္မွာ ထည္႔သြင္းေရးသားထားရမည္။ အဲဒီ စိတ္ကူးစိတ္သန္းေတြဟာ ေလ႔လာေနတဲ႔ အခ်ိန္မွသာ ေပၚလာတတ္တာျဖစ္လို႕ ေပၚလာတာနဲ႕ တစ္ျပိဳင္နက္ မွတ္သားထားဖို႔္ အေရးၾကီးပါတယ္။ မူရင္း စာအုပ္စာတမ္း၊ မွတ္စု၊ calculation၊ drawing စတာေတြကို တစ္စုတစ္စည္းတည္း ရွိေနေအာင္ ၾကိဳးစား စုစည္းထားရမည္။ မွတ္စုထုတ္ျပီး စာအုပ္စာတမ္းေတြနဲ႕ မထုတ္ရေသးတဲ႔ စာအုပ္စာတမ္းေတြကို သီးသန္႔ ခြဲျခားထားရမယ္။ ဒီလို ေလ႔လာရင္း ညီမေလး မသင္ၾကားခဲ႔ဘူးတဲ႔ Theory ေတြ Software ေတြ Maths ေတြ စတဲ႕ အေျခခံေတြ လိုအပ္လာရင္ သက္ဆိုင္ရာ လက္ခ်ာေတြ သြားေရာက္ နားေထာင္မွတ္သားဖို႔္ လိုလာျပီေပါ႔ ညီမေလးေရ။ တခ်ိဳ႕ကို ညီမေလးဘာသာေလ႔လာႏိုင္သလို ညီမေလးစီနီယာေက်ာင္းသားေတြ အကူအညီနဲ႔လည္း နားလည္ေအာင္ လုပ္ထားရမယ္။ ဒါေပမယ္႔ အဲဒီအတြက္ အခ်ိန္ေတြအမ်ားၾကီး မယူမိဖို႔ေတာ႔လိုတယ္ေနာ္။
စာအုပ္စာတမ္းႏွင္႔ မွတ္စုေတြ စုစည္းမႈတာကို ဘေလာက္တစ္ခုလုပ္ျပီး စုစည္းလို႔ ရႏိုင္ပါတယ္။ အင္တာနက္မွာ upload ေတြ လုပ္ထားျပီး ဘေလာက္ကေန တစ္ဆင္႔ hyperlink ေတြနဲ႔ စုစည္းထားႏိုင္ပါတယ္။ အဲဒီနည္းနဲ႔ မေတာ္တဆ ကြန္ပ်ဴတာထဲက ဖိုင္ေတြ ပ်က္သြားခဲ႔ရင္ backup အေနျဖင္႔ လည္း ျပန္သံုးလို႔ ရတယ္ေလ။ အဲဒီ႔ အျပင္ ညီမေလးမွာ အေရးေပၚ အခ်က္အလက္ေတြ လိုလာရင္လဲ ဘယ္ အင္တာနက္ ရွိတဲ႔ ေနရာက မဆို ခ်က္ခ်င္း အလြယ္တကူ ရယူႏိုင္လို႕ အင္မတန္ အသံုးဝင္ပါတယ္။ အခ်က္အလက္ေတြရွာေဖြဖို႔္ ဘေလာက္ကို အသံုးခ်ရင္ ပိုမို ထိေရာက္ ျမန္ဆန္တာကို ညီမေလး သတိထားမိလာမွာပါ။ အကိုကေတာ႔ upload လုပ္ဖို႔္ esnips.com ကို အသံုးမ်ားတယ္။ 5Gb upload space ရတာရယ္ private, public ဖိုလ္ဒါေတြ ခြဲျပီး ထားလို႔ ရတယ္ေလ။
အဲဒီ အခ်က္ေတြကို ေန႔တိုင္း ညီမေလးအေနနဲ႔ ဝီရိယ ထားျပီး၊ အခ်ိန္တစ္ခု သီးသန္႔ေပးျပီး ေဆာင္ရြက္ဖို႔္ အရမ္းအေရးၾကီးတယ္ေနာ္။ အေကာင္းဆံုး အခ်ိန္ကေတာ႔ ညီမေလး တစ္ေန႔တာ ေလ႔လာမႈေတြ ျပီးဆံုးခ်ိန္ပဲေပါ႔။ အနည္းဆံုး အၾကမ္းဖ်င္းေတာ႔ လုပ္ထားဖို႔ မပ်င္္းနဲ႔ေနာ္ ညီမေလး။ ႏို႔မဟုတ္ရင္ ညီမေလးေလ႔လာ ထားရတာေတြ ေမ႔သြားျပီး ဘာမွ မလုပ္ထားတာနဲ႔ တူတူပဲ ျဖစ္ရလိမ္႔မယ္ေလ။
အေသးစိတ္ စတင္ေလ႔လာဖို႔္
ပထမဆံုး ညီမေလးသီးစစ္ေခါင္းစဥ္နဲ႔ ပက္သက္သမွ် စာတမ္းေဟာင္းေတြကို ရႏိုင္သမွ် ရွာေဖြစုေဆာင္းရမယ္ေလ။ အရင္ဆံုးအေနနဲ႔ ညီမေလးလက္လွမ္းမီရာ ေက်ာင္းေတြ၊ စာၾကည္႔တိုက္ေတြမွာ စာတမ္းေဟာင္းေတြကို ရွာရမယ္။ ဆရာေတြဆီမွာလည္း ရွိတတ္သမွ် ေမးျမန္း ငွားရမ္းရမယ္။ ညီမေလးထက္စီနီယာ ေက်ာင္းသားေတြဆီမွာလည္း ေတာင္းယူရမွာေပါ႔။ မ်ားေသာအားျဖင္႔ စာၾကည္႔တိုက္ေတြမွာ သီးစစ္ေတြ ဖတ္ရံုသာ ဖတ္ခြင္႔ ရလို႔ ညီမေလးက ဓါတ္ပံုရိုက္ယူ၊ လက္ေရးနဲ႔ ကူးယူရမယ္ေလ။ ေတြ႔ႏိုင္သမွ် စာတမ္းေတြရေအာင္ စုေဆာင္းရမယ္။ ကမာၻအႏွံ႔ ညီမေလး လက္လွမ္းမွီသမွ် အင္တာနက္ ကိုသံုးျပီး စုေဆာင္းၾကရမယ္ေလ။ တခ်ိဳ႕ တကၠသိုလ္ေတြမွာ စာတမ္းေတြကို ေဒါင္းလုပ္ လုပ္ခြင္႔ေပးထားေပမယ္႔ တခ်ိဳ႕က စာတမ္းရဲ႕ အႏွစ္ခ်ဳပ္ကိုပဲ ေပးထားတတ္တယ္ေလ။ စာတမ္းေတြကို ေလ႔လာတဲ႔ ေနရာမွာ သီအိုရီဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ေတြသာမကပဲ အဲဒီစာတမ္းေတြရဲ႕ အားနည္းလိုအပ္ခ်က္ေတြ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ေတြကို ေလ႔လာျပီး သင္ခန္းစာယူရမွာ ျဖစ္သလို ေကာင္းမြန္တဲ႔ အေရးအသား တင္ျပခ်က္ေတြကိုလည္း ညီမေလးအေနနဲ႔ မွတ္သား နည္းနာယူရမယ္ေလ။
ညီမေလး စာတမ္းေဟာင္းေတြကို ေလ႔လာေနတယ္႔ အေတာအတြင္း လိုအပ္လာရင္ အဲဒီစာတမ္းေတြက ညႊန္းဆိုထားတဲ႔ စာအုပ္ေတြ စာတမ္းေတြကို ထပ္ျပီးရွာဖို႔ လိုအပ္တယ္ေနာ္။ အဲဒီလို ညီမေလး လိုတိုင္း ရွာရင္းနဲ႔ လိုအပ္တဲ႔ စာအုပ္ေတြ စံုလာမွာေပါ႔။ ဒီလို ရွာရာမွာ ညီမေလး supervisor ရဲ႕ အကူအညီ ယူျပီးရွာႏိုင္ရင္အျမန္ဆံုး စုေဆာင္းႏိုင္မွာေပါ႔။ အဲဒီလို ရလာတဲ႔ စာအုပ္ေတြကို ေလ႔လာဖို႕ အစအဆံုး အကုန္ဖတ္ဖို႔္ မလိုပါဘူး ညီမေလးေရ။ စာအုပ္ေတြအလိုက္ မေလ႔လာဘဲ၊ စာအုပ္ပါ ရည္ညႊန္းထားတဲ႔ အေၾကာင္းအရာေတြအလိုက္ တိုက္ဆိုင္ ေလ႔လာရမယ္ေလ။ ကြဲလြဲခ်က္ တိုက္ဆိုင္ခ်က္ေတြကို မွတ္တမ္းစံနစ္တက် ျပဳစုထားရမည္။ အဲဒီ႔ျပင္ ဘာေၾကာင္႔ ကြဲလြဲရသလဲ ဆိုတယ္႔ အခ်က္ကို ညီမေလး supervisor နဲ႔ ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္း အေျဖရွာရမယ္ေလ။ အဲဒီ မတူညီတဲ႔ နည္းလမ္းေတြရဲ႕ ဇစ္ျမစ္ကိုလည္း ေလ႔လာစူးစမ္းရဦးမွာ။ ဒါမွလဲ ညီမေလး ဘယ္လမ္းလိုက္သင္႔တယ္ ဆိုတဲ႔အခ်က္ကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ဆံုးျဖတ္ႏိုင္မွာျဖစ္ျပီး ပိုေကာင္းတဲ႔ နည္းလမ္းေတြ ရွာလာႏိုင္မွာေလ။ အဲဒီလို ေလ႔လာျခင္းနဲ႔ ညီမေလး supervisor နဲ႔ ေဆြးေႏြးဖို႔္ ေမးခြန္းေတြ ရလာမွာေပါ႔။ ပီအိပ္ခ်္ဒီေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ အေနနဲ႔ အဓိက ေလ႔လာမႈက supervisor နဲ႔ေဆြးေႏြးရတာျဖစ္တဲ႔အတြက္ ညီမေလးအေနနဲ႔ supervisor ကို ေမးဖို႔္ အခ်က္အခ်ာက်တဲ႔ ေမးခြန္းေတြ အျမဲ ရွာေဖြထားရမွာျဖစ္ျပီး ညီမေလးေဆြးေႏြးခြင္႔ရတဲ႔အခ်ိန္ကို တန္ဖိုးရွိစြာ အသံုးခ်ရမယ္ေလ။
အဲဒီလို ေန႔စဥ္လုပ္ထားတဲ႔ မွတ္စုေတြကို အပါတ္စဥ္ ေက်ာင္းအားရက္ေတြမွာ သံုးသပ္ျပီး အတိုခ်ဳပ္ အစီရင္ခံစာလိုမ်ိဳး စာတမ္းငယ္ ပံုစံနဲ႔ စုစည္းေရးသားထားရမယ္။ အဲဒီစာတမ္းငယ္ေလးေတြစုစည္းျပီး ေနာင္အခါ ညီမေလးလုပ္ရမယ္႔ ေဆာင္းပါးေတြ၊ ကြန္ဖရင္႔ေတြမွာ ထိထိေရာက္ေရာက္ အသံုးခ်ႏိုင္မွာ ျဖစ္ျပီး ေနာက္ဆံုး သီးစစ္မွာလဲ ဆက္သံုးရမွာ ျဖစ္လို႔ က်စ္က်စ္လစ္လစ္ထိထိမိမိေလး ေလ႔က်င္႔ေရးသားထားဖို႔္လိုတယ္ေနာ္။ အဲဒီလို
ေရးသားထားသမွ်ကို ေနာက္တစ္ပတ္ ဆရာ႔ကို အစီရင္ခံစာအျဖစ္တင္ျပျပီး ညီမေလးရဲ႕ သံုးသပ္ခ်က္ေတြ၊ အယူအဆေတြ၊ တြက္ခ်က္မႈေတြ မွန္ကန္မႈ ရွိမရွိ၊ စာအေရးအသား၊ သတ္ပံုမွအစ မွတ္ေက်ာက္အတင္ခံရမယ္ေလ။ ဒါမွ ညီမေလးလုပ္ထားသမွ် ခရီးေရာက္မႈကို ဆရာက အမွန္အတိုင္းသိျပီး လမ္းညႊန္တည္႔မတ္ေပးႏိုင္မွာျဖစ္သလို အမွားကင္းတဲ႔ စာတမ္းငယ္ေလးတစ္ေစာင္လည္း ညီမေလး အပါတ္စဥ္ ရလာမွာေပါ႔။
ညီမေလးကို ေနာက္ဆံုးမွာခ်င္တာက ပီအိပ္ခ်္ဒီ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္အေနႏွင္႔ အေပၚက အၾကံေပးခဲ႔တဲ႔ အခ်က္ေတြကို သာမကပဲ စာလုပ္ေဖၚ သူငယ္ခ်င္းေတြ ထားရွိဖို႔္၊ အဖြဲ႕ငယ္ေတြနဲ႔ ပေရာဂ်က္ေတြ ခြဲေဝ လုပ္ေဆာင္တတ္ဖို႔္ အေရးတၾကီးမွာခ်င္ပါတယ္။ ဒါမွလဲ ညီမေလး သုေတသန လုပ္ငန္းေတြကို ထိေရာက္ ျမန္ဆန္စြာနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မယ္လို႔ အကိုမွာခ်င္ပါတယ္။ ညီမေလးရဲ႕ ခိုင္မာထက္သန္တဲ႔ ဇြဲ နဲ႔ ယံုၾကည္ခ်က္မွာ အကို ေပးတဲ႔ နည္းလမ္းေတြ ထပ္ေပါင္းလိုက္ရင္ ေနာင္တစ္ခ်ိန္မွာ ညီမေလးဟာ အရည္ေသြးျပည္႔ဝတဲ႔၊ အကို႔ထက္ အဆေပါင္းမ်ားစြာ ပိုေတာ္တဲ႔ ပီအိပ္ခ်္ဒီဘြဲ႔ရ ေဒါက္တာ တစ္ေယာက္ျဖစ္လာမယ္လို႔ အကိုယံုၾကည္မိပါတယ္ကြယ္။
ဘလူးဖီးနစ္
၁၆-၁၁-၂၀၀၈
၀၈-၃၃ နံနက္ခင္း


ပီဒီအက္ဖ္ (PDF) ျဖင္႔ ဖတ္ရန္

Please Share This Post

Share on Facebook Plus on Google+

2 ေယာက္က ဒီလိုေျပာတယ္

ကၽြန္ေတာ္ အခ်ိန္သိပ္မရတာရယ္၊ ကိုယ္တိုင္က ေလ႔လာမႈအားနည္းတာေတြရယ္ေၾကာင္႔ လိုအပ္ခ်က္ေတြ မ်ားေနပါတယ္။ ဒီေဆာင္းပါးကို ျဖည္႔စြက္ေဆြးေႏြးေပးပါလို႔ ေမတၱာရပ္ခံပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

အလြန္ေကာင္းတဲ့ လမ္းညႊန္မႈေလးပါ။ ဗဟုသုတရပါတယ္ ခင္ဗ်ာ။ ထပ္ျပီးေတာင္ ျဖည့္စြက္စရာ မလိုပါဘူး။ နည္းလမ္းေကာင္းေလးေတြ မွတ္သား သြားပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ :)