လွ်ပ္စစ္ ဆိုင္ရာ viva အေမးႏွင္႔ အေျဖ ၁၀၀၀ - (၁)

လွ်ပ္စစ္ အေျခခံတစ္ခ်ိဳ႕တစ္ေလကို လူေတြ႕ေမးတဲ႔ အခါ သိရက္နဲ႔ မေျဖတတ္တာမ်ိဳး ႀကံဳေတြ႕ေနရပါတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ႔ ဒီအခ်က္ေလးေတြက မသိေသးတဲ႔ သူေတြအတြက္ပါ အက်ိဳးမ်ား ႏိုင္တာေၾကာင္႔ ေရးသား တင္ျပလိုက္ရပါတယ္ ခင္ဗ်ာ။

ေမး-၁။ လွ်ပ္စစ္ႏွင္႔ အီလက္ထေရာနစ္ သမားမ်ားအတြက္ လိုက္နာရန္ safety precautions မ်ားကို ေဖၚျပပါ။
ေျဖ-၁။
1. ရာဘာ လက္အိတ္မ်ား၊ ရွဴးဖိနပ္မ်ား၊ ဖ်ာမ်ား အသံုးျပဳရမည္။ ဤနည္းျဖင္႔ ေျမျပင္ႏွင္႔ လူ မထိဘဲ ဓါတ္လိုက္ျခင္းမွ ကာကြယ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။
2. ဓါတ္အားလိုင္းမ်ား တြင္ လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ား ရွိ၊ မရွိ မေသခ်ာေသးဘဲ မိန္း ခလုတ္ ကို မတင္ပါႏွင္႔။ (သို႔) ဓါတ္အားလိုင္းမ်ားအား ကိုင္တြယ္၍ အလုပ္လုပ္ေနစဥ္ မိန္းခလုတ္ကို ေသခ်ာစြာ ခ်ထားရမည္။
3. အလုပ္မစတင္မီ မိမိလုပ္ကိုင္ရမည္႔ အလုပ္ႏွင္႔ သက္ဆိုင္ေသာ သီအိုရီ ဆိုင္ရာ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ား ႀကိဳတင္ စုေဆာင္း ျပင္ဆင္ ထားရမည္။

ေမး-၂။ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္လိုက္ျခင္းေၾကာင္႔ လူ႔ခႏၶာကိုယ္ အေပၚ မည္သို႔ အက်ိဳးသက္ေရာက္ ႏိုင္သနည္း။
ေျဖ-၂။ အသက္ရႈ ရပ္ဆိုင္းျခင္း၊ ေသြးတိုးႏႈန္း က်ဆင္း အားနည္းျခင္း၊ ခႏၶာကိုယ္တြင္ အရည္ၾကည္ဖုမ်ားထ ျခင္း၊ အဆိုးဆံုးအေနျဖင္႔ ႏွလံုးခုန္ ရပ္ဆိုင္းျခင္းမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

ေမး-၃။ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္လိုက္ ခံရသူမ်ားကို ျပဳလုပ္ေပးရမည္႔ ေရွးဦးသူနာျပဳ နည္းလမ္းမ်ားကို ေဖၚျပပါ။
ေျဖ-၃။
1. ေရွးဦးစြာ ဓါတ္လိုက္ခံရသူကို လွ်ပ္စစ္ဓါတ္ မလိုက္ႏိုင္ေအာင္ မိန္းခလုတ္ကို ပိတ္လိုက္ရမည္။ သို႔မဟုတ္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္ႏွင္႔ ေဝးရာသို႔ မိမိကိုယ္တုိင္ ဓါတ္မလိုက္ေစရန္ သတိထား၍ လူနာကို ဆြဲယူရမည္။
2. လူနာ၏ ခႏၶာကိုယ္တြင္ ကိန္းေအာင္းက်န္ေနေသးေသာ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္မ်ား ကုန္သြားေအာင္ discharge ျပဳလုပ္ေပးရမည္။
3. လူနာ၏ ဖိနပ္မ်ား၊ အဝတ္မ်ားကို ခၽြတ္ပစ္ (သို႔) ေခ်ာင္ေအာင္ ေလ်ာ႔ေပးရမည္။ ထို႔ေနာက္ အေအးမမိေစေအာင္ ေႏြးေထြးစြာ ထားရမည္။
4. အကယ္၍ လူနာအေနျဖင္႔ အသက္ေကာင္းစြာ မရႈႏိုင္ေသးပါက artificial respiration (အသက္ကူ အားရႈနည္း) ျပဳလုပ္ေပးရမည္။

ေမး-၄။ အရိုးရွင္းဆံုး အသက္ကူ အားရႈနည္း (artificial respiration) ကို ေဖၚျပပါ။
ေျဖ-၄။ ပါးစပ္ျခင္း ေတ႔ၿပီး ေလမႈတ္သြင္းေပးျခင္း သည္ အရိုးရွင္းဆံုး ျဖစ္သည္။

ေမး-၅။ matter ဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။
ေျဖ-၅။ ေနရာယူႏိုင္စြမ္း ရွိျပီး တိက်ေသာ အေလးခ်ိန္ တစ္ခုရွိေသာ မည္သည္႔ အရာကို မဆို matter ဟု ေခၚသည္။ ၄င္းကို ပံုစံ ၃ မ်ိဳးျဖင္႔ ေတြ႕ႏိုင္သည္ ။ က- အခဲ၊ ခ- အရည္၊ ဂ- အေငြ႔ ဟူ၍ ျဖစ္သည္။


ဆက္ရန္...........


Please Share This Post

Share on Facebook Plus on Google+