လွ်ပ္စစ္ ဆိုင္ရာ viva အေမးႏွင္႔ အေျဖ ၁၀၀၀ - (၂)

ေမး-၆။ Energy (စြမ္းအင္) ဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း?
ေျဖ-၆။ ကမာၻေပၚတြင္ အဓိက အက်ဆံုး အရာ ၂ ခုရွိပါသည္။ ၄င္းတို႔မွာ matter ႏွင္႔ energy တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။ Energy ဆိုသည္မွာ အလုပ္လုပ္ႏိုင္ေသာ စြမ္းရည္ကို ေခၚျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ေမး-၇။ Molecule (ေမာ္လီက်ဴး) ဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း?
ေျဖ-၇။ matter တစ္ခု၏ ရူပ ႏွင္႔ ဓာတု စြမ္းရည္မ်ား အကုန္အစင္ ပါရွိေနေသးေသာ အေသးငယ္ဆံုး အစိတ္အပိုင္းျဖစ္သည္။ ၄င္းကို ထပ္မံစိတ္ပိုင္းလွ်င္ atoms မ်ား ရရွိလာမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ရူပ၊ ဓာတု စြမ္းရည္မ်ား မရွိႏိုင္ေတာ႔ေပ။

ေမး-၈။ Atom (အက္တမ္) ဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း?
ေျဖ-၈။ (molecule) ေမာ္လီက်ဴးမ်ားကို (atom) အက္တမ္ မ်ားျဖင္႔ ဖြဲ႕စည္း တည္ေဆာက္ ထားျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ အက္တမ္တစ္ခုသည္ အေသးငယ္ဆံုး အရာဝတၳဳျဖစ္သည္။ အက္တမ္ သန္းတစ္ရာခန္႔ကို အတန္းလိုက္ စီထားလွ်င္ ၁ စင္တီမီတာ ခန္႔သာ ရွည္မည္ ျဖစ္သည္။ ကမာၻေပၚတြင္ ရွိရွိ သမွ်ေသာ အရာမ်ားကို အက္တမ္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ျဖင္႔ ေပါင္းစပ္ ဖြဲ႔စည္း ထားျခင္း ပင္ ျဖစ္သည္။


ေမး-၉။ (atom ) အက္တမ္ တစ္ခုဟာ တကယ္ပဲ အေသးငယ္ဆံုး အမႈန္ တစ္ခုလား?
ေျဖ-၉။ မဟုတ္ပါဘူး။ အက္တမ္ တစ္လံုးကို လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္မ ေဆာင္တဲ႔ အီလက္ထရြန္ေတြ၊ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္ဖို ေဆာင္တဲ႔ ပရိုတြန္ေတြ နဲ႔ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ ကင္းမဲ႔ေနတဲ႔ ႏ်ဴထရြန္ ေတြ ေပါင္းစပ္ ဖြဲ႔စည္း ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အက္တမ္တစ္လံုးရဲ႕ အလယ္မွာ ပရိုတြန္ နဲ႔ ႏ်ဴထရြန္ တို႔ ေပါင္းစပ္ပါဝင္တဲ႔ ႏ်ဴကလိယ ရွိၿပီး ၄င္းကို အီလက္ထရြန္ေတြက energy shells အမ်ိဳးမ်ိဳးကေန ဝိုင္းရံ လွည္႔ပတ္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေမး-၁၀။ (Electron) အီလက္ထရြန္ ဆိုတာဘာလဲ?
ေျဖ-၁၀။ အက္တမ္ တစ္ခုမွာ ပါဝင္တဲ႔ ေသးငယ္တဲ႔ အမႈန္ တစ္ခု ျဖစ္ၿပီး တစ္ယူနစ္ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္မ ဂုဏ္သတၱိ ရွိတဲ႔ အရာကို အီလက္ထရြန္လို႔ ေခၚတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေမး-၁၁။ (Proton) ဆိုတာဘာလဲ?
ေျဖ-၁၁။ အက္တမ္ တစ္ခုမွာ ပါဝင္တဲ႔ ေသးငယ္တဲ႔ အမႈန္ တစ္ခု ျဖစ္ၿပီး တစ္ယူနစ္ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္ဖို ဂုဏ္သတၱိ ရွိတဲ႔ အရာကို ပရိုတြန္ လို႔ ေခၚတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေမး-၁၂။ (Neutron) ႏ်ဴထရြန္ ဆိုတာဘာလဲ?
ေျဖ-၁၂။ အက္တမ္ တစ္ခုမွာ ပါဝင္တဲ႔ ေသးငယ္တဲ႔ အမႈန္ တစ္ခု ျဖစ္ၿပီး လွ်ပ္စစ္ ဂုဏ္သတၱိ ကင္းမဲ႔ေနတဲ႔ အရာကို ႏ်ဴထရြန္ လို႔ ေခၚတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏ်ဴထရြန္ရဲ႕ mass က ပရိုတြန္နဲ႔ တူညီလုနီးပါး ရွိပါတယ္။

ေမး-၁၃။ (Elements) ျဒပ္စင္ေတြ နဲ႔ (compounds) ကြန္ေပါင္း ေတြအေၾကာင္းကို ရွင္းျပပါ။
ေျဖ-၁၃။ အက္တမ္ တစ္မ်ိဳးတည္း ေပါင္းစပ္ ျဖစ္ေပၚလာတဲ႔ အရာဝတၳဳကို ျဒပ္စင္ လို႔ ေခၚၿပီး မတူညီတဲ႔ အက္တမ္ေတြ ႏွစ္ခု သို႔ ႏွစ္ခုထက္ ပိုၿပီး ေပါင္းစပ္ ျဖစ္ေပၚလာတဲ႔ အရာေတြကိုေတာ႔ ကြန္ေပါင္းေတြလို႔ ေခၚပါတယ္။


ေမး-၁၄။ (radio) ေရဒီယို ဆိုတာ ဘာလဲ?
ေျဖ-၁၄။ ေရဒီယို ဒါမွမဟုတ္ ေရဒီယို အသံဖမ္းစက္ ဆိုတာ ေရဒီယိုလိႈင္းေတြကို ဖမ္းယူၿပီး အသံလိႈင္းအျဖစ္ ေျပာင္းလဲ ေပးႏိုင္တဲ႔ အီလက္ထေရာနစ္ ကိရိယာ တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။

ေမး-၁၅။ (radio waves) ေရဒီယို လိႈင္း ဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း?
ေျဖ-၁၅။ frequency 20KHz မွ 3*106MHz အတြင္း ရွိေသာလွ်ပ္စစ္ သံလိုက္ လိႈင္းမ်ားကို ေရဒီယို လိႈင္းမ်ား ဟု ေခၚသည္။
ဆက္ရန္....

Please Share This Post

Share on Facebook Plus on Google+