လွ်ပ္စစ္ ဆိုင္ရာ viva အေမးႏွင္႔ အေျဖ ၁၀၀၀ - (၃)

ေမး-၁၆။ (wireless) ႀကိဳးမဲ႔ ဆက္သြယ္ေရး စနစ္ ဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း?
ေျဖ-၁၆။ station တစ္ခုႏွင္႔ တစ္ခုအၾကား ဝါယာႀကိဳးမ်ားကို မသံုးဘဲ ေရဒီယိုလိႈင္းမ်ား ျဖင္႔ အသံုးခ် ဆက္သြယ္ေသာ စံနစ္ကို ႀကိဳးမဲ႔ ဆက္သြယ္ေရး စနစ္ ဟုေခၚသည္။

ေမး-၁၇။ (Electronics) အီလက္ထေရာနစ္ ဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။
ေျဖ-၁၇။ အီလက္ထရြန္ အပါအဝင္ အျခား လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ သယ္ေဆာင္ေသာ အရာမ်ား၏ အျပဳအမူႏွင္႔ သေဘာ သဘာဝတို႔ကို ေလ႔လာ၍ အသံုးခ်ေသာ သိပၸံ ဘာသာရပ္ခြဲ တစ္ခုကို အီလက္ထေရာနစ္ ဟု ေခၚသည္။

ေမး-၁၈။ (radio-chain) ေရဒီယို ဆက္ေၾကာင္း ဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း?
ေျဖ-၁၈။ ေရဒီယို အခ်က္ျပ လိႈင္းမ်ား ထုတ္လႊင္႔ျခင္း၊ ဖမ္းယူျခင္း စသည္တုိ႔ကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာ ၿပီးျပည္႔စံုသည္႔ စနစ္ တစ္ခုကို radio-chain ဟုေခၚသည္။

ေမး-၁၉။ (radio broadcasting) ေရဒီယို အသံလႊင္႔ျခင္း ဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း?
ေျဖ-၁၉။ အမ်ားျပည္သူမ်ား အိမ္သံုး ေရဒီယို အသံဖမ္းစက္မ်ားျဖင္႔ ဖမ္းယူ နားဆင္ ႏိုင္ေစရန္ ေရဒီယို အစီအစဥ္မ်ား ထုတ္လႊင္႔ေပးေသာ စံနစ္ကို ေရဒီယုိ အသံလႊင္႔ျခင္း ဟု ေခၚသည္။

ေမး-၂၀။ (broadcasting methods) အသံလႊင္႔ျခင္း နည္းလမ္းမ်ားကို ေဖၚျပပါ။
ေျဖ-၂၀။ မ်ားေသာ အားျဖင္႔ AM(amplitude modulation) ႏွင္႔ FM(frequency modulation) နည္းလမ္းမ်ားကို အသံုးျပဳသည္။ ရုပ္ျမင္သံၾကားနည္းပညာတြင္မူ ၄င္း နည္းစနစ္ ၂ မ်ိဳးလံုးကို အသံုးျပဳရသည္။

ေမး-၂၁။ radio propagation ဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း?
ေျဖ-၂၁။ ေရဒီယို လိႈင္းမ်ားကို ျဖန္႔က်က္လႊင္႔ထုတ္ေသာ ျဖစ္စဥ္ကို radio propagation ဟု ေခၚသည္။

ေမး-၂၂။ radio wave propagation နည္းလမ္းမ်ားကို ေဖၚျပပါ။
ေျဖ-၂၂။ ground, sky, direct ႏွင္႔ ground-reflected waves ဟူ၍ ေရဒီယို လိႈင္းမ်ားကို ခြဲျခား ထုတ္လႊင္႔ ႏိုင္သည္။

ေမး-၂၃။ ground waves ဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။
ေျဖ-၂၃။ ကမာၻေျမႀကီးတစ္ေလ်ာက္ ေရဒီယုိလိႈင္းမ်ားကို ထုတ္လႊင္႔ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုလိႈင္းမ်ားသည္ ေရဒီယုိ အသံလႊင္႔ျခင္းကို ၄၀၀ ကီလိုမီတာ အထိ ျပဳလုပ္ႏိုင္ၿပီး frequency 300 မွ 3000KHz အၾကား အသံုးျပဳႏုိင္သည္။
ဆက္ရန္....

Please Share This Post

Share on Facebook Plus on Google+