သိပၸံႏွင္႔ အႏုပညာ တို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈ အေပၚ လႊမ္းမိုးျခင္း

     အႏုပညာႏွင္႔ သိပၸံပညာ တို႔သည္ တစ္ခုႏွင္႔ တစ္ခု အမွီသဟဲ ျပဳေနပါသလား? ဥာဏ္အလင္း ေခတ္ (ရီေနဆန္းေခတ္) သို႔ေရာက္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ခဲ႔ေသာ အေတြးအေခၚ ပညာရွင္မ်ား၊ အႏုပညာရွင္မ်ား၊ အသက္ေသြးေခၽြးမ်ားက ထိုဆက္စပ္မႈကို အခိုင္အမာ သက္ေသခံလ်က္ ရွိသည္။ သုေတသန ဗဟိုဌာနမ်ား ေပၚထြန္းလာၿပီး လူတို႔၏ ေနထိုင္မႈ ဘဝႏွင္႔ စဥ္းစားေတြးေခၚပံုတို႔ စနစ္တက် ေျပာင္းလဲလာခဲ႔သည္။ ထို႔အျပင္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ စူးစမ္းေလ႔လာမႈမ်ား၊ သံုးသပ္ဆင္ျခင္မႈမ်ားကလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ လူ႔သမိုင္း ယဥ္ေက်းမႈကို ထြန္းကား တိုးတက္ေအာင္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစသည္။ သိပၸံပညာရွင္မ်ား၏ သုေတသနျပဳခ်က္မ်ားႏွင္႔ အသစ္တီထြင္ စမ္းသပ္မႈတို႔ကို အႏုပညာရွင္တို႔က အေျခခံ သေဘာ သိရွိနားလည္ရန္ လိုအပ္သလို အႏုပညာရွင္တို႔၏ စြမ္းေဆာင္ခ်က္မ်ား အသစ္ဖန္တီးမႈတို႔ကိုလည္း သိပၸံပညာရွင္ႏွင္႔ စက္မႈ ပညာရွင္တို႔က ခံစား နားလည္ႏိုင္စြမ္း ရွိရန္လည္း လိုအပ္ေပသည္။ တဖန္ အရာရာစူးစမ္း ဆင္ျခင္လိုစိတ္မ်ားကလည္း စက္မႈသိပၸံ ဆိုင္ရာမ်ားသာမက ယဥ္ေက်းမႈ ကိုလည္း ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ ေစခဲ႔သည္သာ ျဖစ္သည္။
     အႏုသုခုမ ဆိုင္ရာ ျခယ္မႈန္း ပံုေဖၚမႈမ်ားႏွင္႔ သီအိုရီ အေတြ႔အၾကံဳမ်ား၊ လက္ေတြ႔ အသံုးခ် လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင္႔ စုစည္း၍ ကမာၻႀကီးကို အတူတကြ အလွဆင္ေနၾကသည္သာ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိသုိ႔ တစ္ခုႏွင္႔တစ္ခု အညမည ဆက္စပ္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားေၾကာင္႔ ကၽြန္ပ္တို႔ မထင္မွတ္ထားေသာ အသစ္တီထြင္ ဖန္တီးမႈမ်ား ေန႔စဥ္ အဆက္မျပတ္ ေပၚထြန္းလ်က္ရွိသည္။ ၄င္းအျပင္ ယုတၱိေဗဒ သေဘာအရ လူတို႔၏ ေတြးေခၚ ဆင္ျခင္မႈေတြ၊ သုခုမ အႏုပညာေတြ၊ ေျပာဆို ေဆြးေႏြးပံုေတြကိုလည္း တိုးတက္ေအာင္ လူသားတို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈက အျပန္အလွန္ အေနျဖင္႔ အေထာက္အပံ႔ျပဳေနသည္သာ ျဖစ္ပါသည္။
     စက္မႈ သိပၸံ ပညာတို႔ႏွင္႔ ယဥ္ေက်းမႈတို႔အားလံုး တစ္သားတည္း နီးကပ္လ်က္ ခြဲမရႏိုင္ေအာင္ ဒြန္တြဲလ်က္ ရွိသည္။ စက္မႈဆိုင္ရာ ဖန္တီးမႈတို႔တြင္ ယုတၱိေဗဒ သေဘာအရ အျပန္အလွန္ ဆက္စပ္မႈမ်ား၊ ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ား ကို ေမးခြန္းထုတ္ အေျဖရွာေနျခင္း သည္ပင္လ်င္ ကၽြန္ပ္တို႔ လူသားမ်ားအတြက္ သုေတသန တစ္ခုပင္ ျဖစ္သည္။ အဆံုးမေတာ႔ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ စူးစမ္းေလ႔လာမႈေတြ၊ ေတြးေခၚစိတ္ကူးမႈတို႔ ႏွင္႔ ယဥ္ေက်းမႈ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈေၾကာင္႔ သုေတသန လုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔လာရျခင္း ျဖစ္သည္။
     ထို႔ေၾကာင္႔လည္း လူမႈ ဆက္ဆံေရး ပညာရွင္မ်ား က (သတင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္း)ကို တီထြင္ဖန္တီးမႈေတြ၊ အဆင္႔ဆင္႔ ေျပာင္းလဲမႈေတြ၊ စိတ္ကူး ပံုေဖၚမႈတို႔ႏွင္႔ ျပည္႔လွ်ံေနရံုသာမက ေငြေရးေၾကးေရးဆိုင္ရာ လူေနမႈ ဘဝႏွင္႔ ယဥ္ေက်းမႈတို႔၏ ဗဟိုဌာန အျဖစ္လည္း အဓိပၸါယ္ ဖြင္႔ဆိုၾကသည္။ ၂၁ ရာစု အစမွာေတာ႔ ယဥ္ေက်းမႈႏွင္႔ စက္မႈသိပၸံဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္တို႔ အတြက္ သတင္းအႏုပညာ သည္လည္း အသက္ေသြးေၾကာ ျဖစ္လာသည္။
     ထို႔ေၾကာင္႔ ယေန႔ ကမာၻတြင္ ကၽြန္ပ္တို႔ လူသားမ်ားအတြက္ ယဥ္ေက်းမႈအေပၚ လႊမ္းမိုးႏိုင္စြမ္းရွိေသာ သိပၸံႏွင္႔ အႏုပညာ လုပ္ငန္းမ်ား တိုးတက္ ေအာင္ျမင္လာေအာင္ သတင္းအႏုပညာ ကသာလွ်င္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေပေတာ႔သည္။
ဖိုးေန

Please Share This Post

Share on Facebook Plus on Google+