Bill Gates အပိုင္း (၁)

William Henry “Bill” Gates III သည္ ေအာက္တို္ဘာလ ၂၈ ရက္ ၁၉၅၅ တြင္ ေမြးဖြားခဲ့ၿပီး ေအာင္ျမင္၊ ခ်မ္းသာေသာ စီးပြားေရးသမားတစ္ေယာက္ျဖစ္သည္။ သူသည္ ဆင္းရဲသားမ်ားကို ေငြေၾကးေထာက္ပံ့တတ္သူတစ္ဦးျဖစ္ျပီး Microsoft company ကို Paul Allen ႏွင့္ အတူ တည္ေထာင္ခဲ့သည္၊  သူသည္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ပတ္၀န္းက်င္တြင္ ကမာၻ႕အခ်မ္းသာဆံုး လူမ်ားထဲမွ တစ္ေယာက္ျဖစ္ပါသည္။  သူသည္ Microsoft ၌ အလုပ္လုပ္ေနဆဲအခ်ိန္တြင္ CEO အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ Chief Software Architect  အျဖစ္လည္းေကာင္း တာ၀န္ယူခဲ႔ပါသည္။ သူသည္ စာအုပ္ေပါင္းမ်ားစြာကို ကိုယ္တိုင္ ေရးသားခဲ့သလို အျခားစာေရးဆရာမ်ားႏွင္႔လည္း အတူတြဲဖက္ေရးသားဖူးသည္။
Gates သည္ personal computer မ်ားတိုးတက္မႈအတြက္ အတတ္္ကြ်မ္းဆံုးေသာ စီးပြားေရးစြမ္းေဆာင္ရွင္တစ္ဦး ျဖစ္ပါသည္။ သူကလူအမ်ား၏ေလးစားျခင္းကိုခံရပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း စီးပြားေရးသမားအမ်ားစုကေတာ့ သူ႕ရဲ႕စီးပြားေရးလုပ္ရပ္ေတြသည္ မွ်တစြာယွဥ္ျပိဳင္ျခင္းမရွိဟု ထင္ျမင္ယူဆၾကပါသည္။ အခ်ိဳ႕ကိစၥမ်ားဆိုလ်င္ တရားစြဲဆိုျခင္းပင္ ခံခဲ့ရပါသည္ (Criticism Of Microsoft တြင္ၾကည္႔ပါ)။ သူ၏ အလုပ္အတြင္း ေနာက္ပိုင္းႏွစ္မ်ားတြင္  သူသည္ ဆင္းရဲသားေထာက္ပံ့သူ အမ်ားကိုေထာက္ပံ့ခဲ႔ၿပီး၊  လူမွုႈဖူလံုေရးအဖဲြ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္ သိပၸံပညာရပ္ဆိုင္ရာ သုေတသန လုပ္ငန္းမ်ားကို ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့သည့္ Bill & Melinda Gates Foundation မွတဆင့္ ေငြအေျမာက္အမ်ားကို လွဴဒါန္းခဲ့ပါသည္။
Bill Gates သည္ ဇန္န၀ါရီလ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္တြင္ Microsoft Company ၏ chief executive officer အျဖစ္ ရာထူးေလ်ာ႔ခ် တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ Chairman ႏွင့္ Chief software architect အျဖစ္ေတာ့ ဆက္လက္ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ ေနပါေသးသည္။ ဇြန္လ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ တြင္ Gates က သူသည္ Microsoft ၏ အခ်ိန္ျပည္ႈ (full time) အလုပ္မွ အခ်ိန္ပိုင္း (part-time)  အလုပ္ သို႔ ေျပာင္းလဲျပီး Bill & Melinda Gates Foundation တြင္ အခ်ိန္ျပည္ႈ (full time) အလုပ္ အျဖစ္ ေျပာင္းလဲလုပ္ကိုင္မည္ပာု ေၾကျငာခဲ့ပါသည္။ သူသည္ သူ၏ တာ၀န္မ်ားကို chief software architect ျဖစ္တဲ့ Ray Ozzie ႏွင့္ chief research and strategy officer ျဖစ္တဲ့ Craig Mundie တုိ႔အား တျဖည္းျဖည္း လြဲေျပာင္းေပးခဲ့ပါသည္။ Gates ၏ Microsoft Company ရဲ႕ အခ်ိန္ျပည္ႈ (full time) အလုပ္ ေနာက္ဆံုးေန႕ သည္ ၂၇ ရက္ ဇြန္လ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ျဖစ္ပါသည္။  သူသည္ Microsoft ၏ အၾကံေပးအျဖစ္ေတာ့ ရပ္တည္ေနပါေသးသည္။

အေစာပိုင္း ဘ၀အေျခအေန
Gates သည္ Washington ၿမိဳ႕ Seattle အရပ္ တြင္ ဖြားျမင္ ခဲ့ပါသည္။ ဖခင္ မွာ William H. Gates ျဖစ္ၿပီး မိခင္ မွာ English, German ႏွင္႔ Scotch-Irish ေသြးစပ္သူ Mary Maxwell Gates တို႔ ျဖစ္ၾကပါသည္။ Gates’ မိသားစု သည္ အသင္႔အတင္႔ ခ်မ္းသာေသာ လူလတ္တန္းစား မိသားစု ျဖစ္ျပိး William H. Gates သည္ နာမည္ၾကီးေသာေရွ႕ေန တစ္ဦး ျဖစ္ပါသည္။ Mary Maxwell Gates သည္ First Interstate BancSystem ႏွင္႔ United Way တို႔၏ ဒါရိုက္၀ာာ ဘု၀ာ္ အဖဲြ႕တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ ခဲ့ပါသည္။ သူမ ၏ အေဖ ျဖစ္သူ J. W. Maxwell အမ်ိဳးသားဘဏ္ ဦးစီးမႈး ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ Gates တြင္ အစ္မၾကီး ျဖစ္သူ Kristi (Kristianne) ႏွင့္ ညီမငယ္ ျဖစ္သူ Libby ရွိပါသည္။ Gates သည္ ေလးေယာက္ေျမာက္ မိသားစု၀င္ ျဖစ္ေသာ္လည္း  သူ႕ကို William Gates III (သို႔မဟုတ္) “Trey” ဟုသာသိရွိ ခဲ့ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ William H. Gates က Bill Gates ၏ “III” ဆိုေသာ အပိုင္းကို ျဖဳတ္ခ်ခဲ့ပါသည္။ သူ၏ အေစာပိုင္း ဘ၀ တြင္ Gates ၏ မိဘမ်ားသည္ ၄င္းအား ေရွ႕ေန အလုပ္ ကို လုပ္ေစခ်င္ခဲ့ၾကပါသည္။
၁၃ ႏွစ္ အရြယ္တြင္ သူသည္ Lakeside ေက်ာင္းသို႔ ၀င္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ Gates သည္ General Electric (GE) system မ်ားကို BASIC ျဖင့္ program ေရးျခင္းကို စိတ္၀င္စား ခဲ့ပါသည္။ သူ၏ ၀ါသနာ အတြက္ သခ်ာၤ အတန္းမ်ား ကိုပင္ မတက္ေရာက္ပဲ ေနခဲ့ပါသည္။ သူ၏ ပထမဆံုး program ကို ထို computer ႏွင့္ပင္ ေရးသားခဲ့ပါသည္။ ထို program မွာ tic-tac-toe ကစားနည္းကို user ႏွင့္ computer ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားေစျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ Gates သည္ computer မ်ားႏွင့္ software code မ်ား ဘယ္လို ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ execute လုပ္ျခင္းကို စိတ္၀င္စား ခဲ့ပါသည္။ သူက အဲ့ဒီအခ်ိန္မ်ားကို ျပန္လည္စဥ္းစား ၾကည့္လိုက္လွ်င္ “စက္ေတြ နဲ႔ပက္သတ္ၿပီး ေကာင္းတာေတြ ရွိခဲ့ပါတယ္” ပာု ေျပာဆို ခဲ့ဖူးပါသည္။ Mothers Club က လွဴဒါန္း တာေတြ ၿပီးေနာက္တြင္ Gates ႏွင့္ သူ၏ သူငယ္ခ်င္း မ်ားသည္ DEC PDP microcomputer ကဲ့သို႔ေသာ system မ်ားကို ရွာေဖြခဲ့ပါသည္။ ထိုရွာေဖြသည့္ အထဲတြင္ Computer Center Corporation(CCC) မွ ပိုင္ဆိုင္ သည့္ PDP-10 ကဲ့သို႔ေသာ Computer System မ်ားလည္း ပါ၀င္ ပါသည္။ Gates, Paul Allen, Ric Weiland ႏွင့္ Kent Evans တို႔သည္ ထို PDP-10 Computer ထဲသို႔ bugs (Virus) မ်ား ထည့္သြင္းျခင္း ေၾကာင့္ ေက်ာင္းမွ ထုတ္ပယ္ျခင္း ခံခဲ့ရပါသည္။
ေက်ာင္းထုတ္ခံရၿပီး ေနာက္တြင္ ထိုေလးေယာက္သည္ ၄င္းတို႔အား Computer သံုးဆဲြခြင့္ေပးလ်င္ CCC ၏ software မ်ား ထဲတြင္ bug (Virus) မ်ားရွာေဖြေပးမည္ ပာု ကမ္းလွမ္းခဲ့ပါသည္။ Teletype system မ်ားကို အသံုးျပဳ မည့္အစား Gates သည္  CCC’s ဌာန သို႔ ၀င္ေရာက္ ခဲ့ၿပီး FORTRAN, LISP ႏွင့္ machine language မ်ားအပါအ၀င္ system ေပၚတြင္ Program အမ်ိဳးမ်ိဳးကို run သည့္ source code မ်ား ကို ေလ့လာ ခဲ့ပါသည္။ Company မဖ်က္သိမ္းခင္ အထိ CCC တြင္ ၁၉၇၀ ခုႏွစ္ အထိ ဆက္လက္ ေလ့လာ ခဲ့ပါသည္။ ေနာက္ပိုင္းႏွစ္မ်ားတြင္ Information Sciences Inc.  က Lakeside ေက်ာင္းသား ေလးဦး ကို COBOL programming ကို အသံုးျပဳၿပီး payroll program ေရးသား ရန္ ဌားရမ္း ခဲ့ပါသည္။ သူ၏ ညႊန္ၾကားေရးမႈး က သူ၏ programming စြမ္းရည္ကို သတိထားမိၿပီး ေနာက္တြင္ Gates အား ေက်ာင္း ၏ ေက်ာင္းသား အခ်ိန္စာရင္း မ်ားကိုို computer program ေရးသား ေစခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင္႔လည္း သူသည္ ေက်ာင္းသူအမ်ားအျပားႏွင့္အတူ အတန္းထဲတြင္ ေနရာရရွိရန္ computer program source code မ်ားကို ေျပာင္းလဲ ခဲ့ပါသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ သူသည္  “ကၽႊန္ေတာ္ ဘာမဆို ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္တဲ့ ဒီစက္ေတြ နားကေန ဖယ္ခြာဖို႔ ခက္ခဲ ခဲ့ပါတယ္” ပာုေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ၁၇ သားအရြယ္ တြင္ Gates သည္ Allen ႏွင့္အတူ Traf-O-Data ပာု အမည္ေပးထားသည့္ ကြင္းဆင္းေလ့လာ မႈတစ္ခု ျပဳလုပ္ ခဲ့ပါသည္။ ထိုေလ့လာမႈ ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ မွာ မီးပိြဳင့္ counter မ်ားကို Intel 8008 processor မ်ား အသံုးျပဳၿပီး ဖန္တီး ျပဳလုပ္ရန္ ရည္ရြယ္ ပါသည္။ ၁၉၇၃ အေစာပိုင္း တြင္ Bill Gates သည္ U.S. House of Representatives တြင္ ….အျဖစ္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ ခဲ့ပါသည္။
Gates သည္ Lakeside ေက်ာင္းမွ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္ တြင္ ဘြဲ႔ ရ႐ွိ ခဲ့ပါသည္။ သူသည္ SAT ဘာသာ အား ေပးမွတ္ ၁၆၀၀ ရမွတ္ ၁၅၉၀ ရ႐ွိ ခဲ့ၿပီး ၁၉၇၃ ခုႏွစ္ ေဆာင္းရာသီ တြင္ Harvard သကၠိသိုလ္ သို႔ ခ်က္ခ်င္း ၀င္ေရာက္ ခဲ့ပါသည္။ အေစာပိုင္း ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ အလယ္ပိုင္း တြင္ SAT ဘာသာ အား ရမွတ္ ၁၅၉၀ က IQ ၁၇၀ ႏွင့္ ညီမွ် ပါသည္။ Harvard သကၠိသိုလ္ တက္ေရာက္ ေနစဥ္ တြင္ သူ သည္ သူ ၏ အနာဂတ္ တြင္ လက္တြဲ ရမည့္ စီးပြားေရး ပါတနာ ဆိုသူ ႏွင့္ ေတြ႕ဆံု ခဲ့ပါသည္။ Steve Ballmer ကို ေနာက္ပိုင္းတြင္ Microsoft Company ၏ CEO အျဖစ္ ရာထူး ခန္႔အပ္ ခဲ့ပါသည္။ သူ သည္ လည္း Harvard သကၠိသိုလ္ မွ ကြန္ပ်ဴတာသိပၸံပညာ႐ွင္ Christos Papadimitriou ႏွင့္ ေတြ႕ဆံု ခဲ့ၿပီး သူ ႏွင့္အတူ pancake ျပဳလုပ္ပံု အဆင့္ဆင့္ ကို စာ႐ြက္ေပၚတြင္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ပါသည္။ Gates သည္ Harvard သကၠိသိုလ္ ၌ ေက်င္းတက္ ေနစဥ္ မွာပင္ သူ႔တြင္ ေလ့က်င့္ေရး အစီအစဥ္ (study plan) ႏွင့္ တိက်စြာ ေလ့လာျခင္း ပာူ၍ မရွိဘဲ ေက်ာင္း ကြန္ပ်ဴတာ အသံုးျပဳျခင္း ႏွင့္ပင္ အခ်ိန္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ကုန္ဆံုးခဲ့ပါသည္။ Gates သည္ Paul Allen ႏွင့္ အဆက္အသြယ္ က်န္႐ွိ ေနၿပီး ေႏြရာသီ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ တြင္ Honeywell ၌ အတူ ပူးေပါင္း ခဲ့ပါသည္။ ေနာက္ပိုင္း ႏွစ္မ်ားတြင္ Gates ႏွင့္ Allen သည္ Intel 8080 CPU ကို အေျခခံသည့္ MITS Altair 8800 ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ ကို ေတြ႕႐ွိ ခဲ့ၿပီး အလားတူ သူတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ computer software company ကို စတင္ရန္ အခြင့္အလမ္း ကို ေတြ႕႐ွိ  ခဲ့ပါသည္။ သူသည္ အဲ့ဒီ အခြင့္အလမ္း  လ်င္လ်င္ ျမန္ျမန္ ဆံုးျဖတ္ ႏုိင္ရန္ သူ၏ parenters မ်ားႏွင့္ စကားေျပာ ခဲ့ပါသည္။
အပိုင္း (၂) ဆက္ရန္ ……
ခြန္းခ်ိဳ

Please Share This Post

Share on Facebook Plus on Google+