Bill Gates အပိုင္း (၃)

လူမႈကူညီေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
      Gates သည္ လူအမ်ားက သူ႔အေပၚ ေမွ်ာ္လင့္ ထားသည္႔ အတိုင္း သူသည္ ဆင္းရဲသားမ်ား အေပၚ ကူညီမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္လာ ခဲ့သည္။ Gates သည္ Andrew Carnegie ႏွင့္ John D. Rockefeller တို႔ကဲ့သို႔ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ျပဳလုပ္သည္မ်ားကို ေလ့လာခဲ့ၿပီး ၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင္ သူ၏ Microsoft ပိုင္ စေတာ့ ရွယ္ယာ အနည္းငယ္ကို ေရာင္းခ်ကာ William H. Gates Foundation ကို တည္ေထာင္ခဲ့့သည္။ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္တြင္ Gates ႏွင့္ သူ၏ ဇနီးတို႔သည္ သူတို႔ မိသားစုအတြင္း တကြဲတျပားစီ ျဖစ္ေနေသာ မိသားစုပိုင္ foundation သံုးခုကို ေပါင္းစည္းခဲ့ၿပီး ယခုႏွစ္မ်ားအတြင္း လူမႈကူညီေရး လုပ္ေဆာင္မႈ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေသာ Bill & Melinda Gates Foundation ကို တည္ေထာင္ခဲ့ၾကသည္။ ထို foundation သည္ Welcome Trust ကဲ့သို႔ အျခား foundation လုိမဟုတ္ပဲ၊ ျပင္ပမွ ေထာက္ပံ့သူမ်ားကိုပါ ပါ၀င္ေစခဲ့သည္ ဟု သိရသည္။ လူမႈကူညီေရးမ်ားႏွင့္ လွဴဒါန္းသူ တစ္ဦးျဖစ္သည္႔ David Rockefeller ၏ ေထာက္ခံမႈမ်ားေၾကာင့္ Gates ၏ foundation သည္ လႊမ္းမိုးမႈ ပိုမို ႀကီးမားလာခဲ့သည္။ Gates ႏွင့္ သူ၏ ဖခင္သည္ Rockefeller မိသားစုႏွင့္ မၾကာခဏ ေတြ႔ဆံုခဲ့ၿပီး ၄င္းတို႔၏ လူမႈကူညီေရး ကိစၥရပ္မ်ားကို အစိုးရႏွင့္ အျခားေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားေသာ ျပသနာမ်ားတြင္ ပိုမို အာ႐ံုစိုက္ၾကရန္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ခဲ့ၾကသည္။ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ေရာက္ေသာ အခါတြင္ Bill ႏွင့္ Melinda Gates တို႔သည္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၂၈ သန္းေက်ာ္ လွဴဒါန္းခဲ့ၿပီး ျဖစ္ၿပီး အေမရိကတြင္ ဒုတိယ အမ်ားဆံုး လွဴဒါန္းသူမ်ား ျဖစ္လာခဲ့သည္။
     Foundation သည္ မတည္ေထာင္ရေသးေသာ လုပ္ငန္းတစ္ခ်ိဳ႕ အေပၚတြင္ အက်ိဳးအျမတ္ အမ်ားအျပား ျပန္လည္ ရရွိႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္း၍ ႀကိဳတင္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ တစ္ခ်ိဳ႕ေၾကာင့္ ေ၀ဖန္ျခင္းခံခဲ့ရေသးသည္။ ထုိ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ၏ ကုမၸဏီ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္ foundation မွ ပံ့ပိုး လွဴဒါန္းေပးေနသည္႔ ဆင္းရဲသား လူတန္းစားမ်ား ရွိရာ ႏိုင္ငံမ်ားမွ ကုပၸဏီမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ ပတ္၀န္းက်င္ ညစ္ညမ္းမႈမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚေစေသာ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ပုပၸလိကသို႔ ထုတ္ေဖာ္ေရာင္းခ်မႈ မရွိေသာ ေဆး၀ါးကုမၸဏီ အမ်ားစု ပါ၀င္သည္။ ထို ေ၀ဖန္မႈမ်ားကို ရပ္တန္႔ရန္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ foundation သည္ ၄င္း၏ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ား စာရင္းကို ပုဂၢလိကသို႔ ဖြင့္ဟ ေျပာျပခဲ့သည္။
အသိအမွတ္ျပဳခံရမႈမ်ား
     Time မဂၢဇင္းသည္ Gates အား ၂၀ ရာစုတြင္ အလႊမ္းမိုးႏိုင္ဆံုး ပုဂၢိဳလ္မ်ား ၁၀၀ တြင္ ထည္႔သြင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ၂၀၀၄၊ ၂၀၀၅ ႏွင့္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္မ်ား၏ အလႊမ္းမိုးႏိုင္ဆံုး ပုဂၢိဳလ္မ်ား ၁၀၀ တြင္လည္း ထည္႔သြင္း ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။ တဖန္ Times မဂၢဇင္းကပင္ Gates ႏွင့္ သူ၏ ဇနီးျဖစ္သူ Melinda၊ U2 rock band ၏ lead singer ျဖစ္သူ Bono တို႔အား ၄င္းတို႔၏ လူသားခ်င္း စာနာမႈမ်ားေၾကာင့္ 2005 Persons of the Year အျဖစ္ ေၾကျငာေပးခဲ့သည္။ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ Gates သည္ “Heros of our time” ၏ ရွစ္ေနရာေျမာက္ တြင္ မဲေပးျခင္းခံခဲ့ရသည္။ Gates သည္ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္၌ Sunday Times စြမ္းအားရွင္မ်ား စာရင္းတြင္ လည္းေကာင္း၊ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင္ CEO of the year အျဖစ္ Chief Executive Officers မဂၢဇင္းတြင္ လည္းေကာင္း၊ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္တြင္ “Top 50 Cyber Elite” ၌ နံပါတ္ ၁ ေနရာတြင္ လည္းေကာင္း၊ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္တြင္ Upside Elite 100 ၌ နံပါတ္ ၂ ေနရာတြင္ လည္းေကာင္း၊ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္ The Guardian တြင္ “Top 100 influential people in media” ၌ လည္းေကာင္း အသီးသီး ေဖာ္ျပျခင္း ခံခဲ့ရသည္။
     Gates သည္ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္တြင္ Netherlands ရွိ Nyenrode Business University မွ ဘြဲ႔မ်ား၏ အျမင့္ဆံုးျဖစ္ေသာ honorary doctorates ကို ခ်ီးျမွင့္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္တြင္ Sweden ရွိ Royal Institute of Technology မွလည္း အထိုပါ ဘြဲ႔ကို ခ်ီးျမွင့္ျခင္းခံခဲ့ရျပန္သည္။ တဖန္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ Japan ႏိုင္ငံ Tokyo ၿမိဳ႕ရွိ Waseda University မွ လည္းေကာင္း၊ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ေအပရယ္လတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ Beijing ၿမိဳ႕ရွိ Tsinghua University မွ လည္းေကာင္း၊ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ Harvard University မွ လည္းေကာင္း၊ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလတြင္ Stockholm ရွိ Karolinska Institute မွ လည္းေကာင္း၊ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ Cambridge University မွ လည္းေကာင္း ထို အျမင့္ဆံုးဘဲြ႕ျဖစ္သည္႔ Honorary doctorate ကို အသီးသီး ေပးအပ္ခဲ့ၾကသည္။ Gates သည္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ Queen Elizabeth II မွလည္း Knight Commander of the Order of the British Empire (KBE) ကို ေပးအပ္ခဲ့ေသးသည္။
     ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလတြင္ သူႏွင့္ သူ၏ ဇနီးသည္ ကမာၻတ၀ွမ္းလံုး က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရး လူမႈကူညီမႈ အသင္းမ်ားသုိ႔ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားေၾကာင့္ Order of the Aztec Eagle ဂုဏ္ျပဳဆုကို လက္ခံရရွိခဲ့သည္။ ၄င္းတို႔ ဇနီးေမာင္ႏွံ၏ လူမႈကူညီမႈ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ Mexico တြင္ ပိုမ်ားသည္။ အထူးသျဖင့္ “Un pals de lectores” ဟုေသာ program မ်ိဳးမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ Franklin Institute မွ Gates ၏ စီးပြားေရးတြင္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားႏွင့္ လူမႈကူညီမႈ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ 2010 Bower Award for Business Leadership ဆုကို ၄င္းအားေပးအပ္မည္ဟု ေၾကျငာခဲ့သည္။
အပိုင္း (၄) ဆက္ရန္…
ခြန္းခ်ိဳ

Please Share This Post

Share on Facebook Plus on Google+