ေလမုန္တိုင္းဒဏ္ခံ အေဆာက္အအံုမ်ား တည္ေဆာက္ရာတြင္ သတိျပဳသင္႔သည္႔ အခ်က္မ်ား

နိဒါန္း ဆိုင္ကလံုး မုန္တိုင္းမ်ားသည္ ေလျပင္းေမႊေႏွာက္တိုက္ခတ္ျခင္း၊ မိုးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းျခင္းႏွင္႔ ျမင္႔မားေသာ လိႈင္းလံုးမ်ား ကမ္းေပၚသို႔ တက္ေရာက္လာျခင္းမ်ားေၾကာင္႔ အဖ်က္စြမ္းအား ျပင္းထန္သည္။ ထို႔ျပင္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္၏ ေျမာက္ဖက္ရွိ ႏိုင္ငံမ်ား၏ ကမ္းေျခတြင္ ပိုမိုျပင္းထန္စြာ တိုက္ခတ္ေလ႔ ရွိသည္။ အတိတ္တြင္ တိုက္ခတ္ခဲ႔ေသာ မုန္တိုင္းမ်ား ၂၄ ခု ရွိသည္႔အနက္ ၂၁ ခုမွာ ႀကီးမားေသာ ဆိုင္ကလံုးမုန္တိုင္းမ်ား ျဖစ္ၿပီး လူ႔အသက္ေပါင္း ၁၀၀၀၀ ေက်ာ္ကို ေသေက်ပ်က္ဆီးေစခဲ႔သည္။ မွတ္တမ္းေဟာင္းမ်ားအရ သဘာဝဒီေရႏွင္႔ မုန္တိုင္းေလမ်ားေၾကာင္႔ ျဖစ္ေပၚလာေသာ လိႈင္းလံုးမ်ားသည္ အျမင္႔ေပ ၁၃ မီတာအထိ ျမင္႔မားေၾကာင္႔ ေလ႔လာေတြ႔ရွိရသည္။ ပင္လယ္ေကြ႔ ေရတိမ္ပိုင္းတြင္ ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္မွာ ျပား၍ ေကြ႔ေကာက္ေနျခင္း၊ ဒီေရျမင္႔မားျခင္း၊ လူေနထူထပ္ျခင္း၊ လူမႈစီးပြားေရး အေျခအေနေကာင္းမ်ား ရွိျခင္း၊ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ကို သိရွိနားလည္မႈ အားနည္းျခင္း၊ ျပင္ဆင္ထားရွိမႈ မရွိျခင္းမ်ားသည္ ဆိုင္ကလံုး မုန္တိုင္းေဘးရန္ အား ပိုမိုခံစားရေစေသာ ျပႆနာရပ္မ်ားသဖြယ္ ျဖစ္ေနေပသည္။ မုန္တိုင္းေၾကာင္႔ လူအေျမာက္အမ်ား ေသေၾကပ်က္ဆီးျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္ တစ္ခုတည္းေသာ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိသည္႔ နည္းလမ္းမွာ မုန္တိုင္း သတိေပးခ်က္ ရရွိသည္ႏွင္႔ တစ္ၿပိဳင္နက္ လူထုအား ႏွစ္ရက္၊ သံုးရက္ခန္႔ ယာယီေရွာင္တိမ္းေနႏိုင္သည္႔ အမိုးအကာ၊ အစားအေသာက္ႏွင္႔ က်န္းမာေရး အေထာက္အပံ႔မ်ားအား ဖန္တီးထားရန္ပင္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ ဆိုင္ကလံုးမုန္တိုင္းဒဏ္ ခံရႏိုင္ဖြယ္ရွိေသာ ကမ္းရိုးတန္း ဧရိယာ တစ္ေလ်ာက္ ဆိုင္ကလံုးဒဏ္ခံ အေဆာက္အအံုမ်ား တည္ေဆာက္ေရးသည္ အဓိက လုပ္ငန္းတာဝန္တစ္ခု ျဖစ္လာေပသည္။ အိႏၵိယ ကမ္းရိုးတန္းတစ္ေလ်ာက္တြင္ ေလတိုက္ႏႈန္းမွာ တစ္စကၠန္႔လ်င္ ၅၀ မီတာႏႈန္း (၁၈၀ ကီလိုမီတာ/နာရီ) ခန္႔အထိ ရွိႏိုင္ၿပီး Contai ေဒသတြင္ မုန္တိုင္းေၾကာင္႔ ျဖစ္ေပၚေသာ လိႈင္းလံုးအျမင္႔ေပ ၁၂.၈ မီတာခန္႔အထိ အျမင္႔ဆံုး ေရာက္ရွိႏိုင္သည္။ လိႈင္းလံုးအျမင္႔ေပမ်ားသည္ ေနရာေဒသကို လိုက္၍ အမ်ိဳးမ်ိဳးေျပာင္းလဲႏိုင္သည္။ ဆိုင္ကလံုးဒဏ္ခံ အေဆာက္အအံုမ်ားကို ဒီဇိုင္းျပဳလုပ္ရာတြင္ အဆိုပါအခ်က္မ်ားကိုပါ ထည္႔သြင္းစဥ္းစားရန္ လိုအပ္ေပသည္။ အေရးေပၚအေျခအေနႏွင္႔ သာမန္အခ်ိန္မ်ားတြင္ အသံုးျပဳမႈ မ်ားေသာအားျဖင္႔ မုန္တိုင္းဒဏ္ခံ အေဆာက္အအံုမ်ားကို သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ က်ေရာက္ေနသည္႔ အခ်ိန္တိုအတြင္းသာ အသံုးျပဳေလ႔ ရွိၾကသည္။ အဆိုပါ အေဆာက္အအံုမ်ား ေရရွည္ တည္တံ႔ခိုင္ျမဲေရးသည္ သဘာဝေဘးရန္ မက်ေရာက္ခ်ိန္တြင္ ၄င္းတို႔ကို အသံုးျပဳမႈႏွင္႔ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈမ်ားအေပၚတြင္ မ်ားစြာ မူတည္ေနေပသည္။ ထို႔ျပင္ မုန္တိုင္းဒဏ္ခံ အေဆာက္အအံုမ်ားကို ေငြေၾကးေျမာက္မ်ားစြာ အကုန္အက်ခံ၍ တည္ေဆာက္ထားရေသာေၾကာင္႔ အျခားကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အသံုးျပဳျခင္းျဖင္႔ အေဆာက္အအံုကို ဂရုစိုက္ရာလည္း ေရာက္မည္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ အသံုးျပဳရန္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ိဳးစံုကို ပညာရွင္မ်ားက တင္ျပထားၾကသည္။ ဥပမာအေနျဖင္႔ အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားႏွင္႔ လူမႈေရးအဖြဲ႕အစည္းရံုးမ်ားအျဖစ္ အဆိုပါ အေဆာက္အအံုမ်ားကို အက်ိဳးရွိစြာ အသံုးခ်ႏိုင္ၿပီး အေရးေပၚအေျခအေန ျဖစ္ေပၚလာသည္႔ အခါ၌လည္း အခက္အခဲမရွိ အသံုးျပဳႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ က်ား ႏွင္႔ မ အိမ္သာမ်ားကို ခြဲျခား၍ ထည္႔သြင္း တည္ေဆာက္ျခင္းအားျဖင္႔လည္း ပိုမိုအသံုးတည္႔ေစႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ထိုအခ်က္မ်ားကို အေျခခံ ထည္႔သြင္းစဥ္းစား၍ မုန္တိုင္းဒဏ္ခံ အေဆာက္အအံုမ်ားကို ဒီဇိုင္းျပဳလုပ္ရမည္ ျဖစ္သည္။ အေဆာက္အဦးအေရအတြက္ တြက္ခ်က္ျခင္း ကမ္းရိုးတန္းတေလ်ာက္ ဆိုင္ကလံုး မုန္တိုင္းဒဏ္ခံ အေဆာက္အအံုမ်ား တည္ေဆာက္ရာတြင္ မုန္တိုင္းက်ေရာက္ႏိုင္သည္႔ ေဒသ၏ လူဦးေရအေပၚ မူတည္၍ တည္ေဆာက္သင္႔သည္႔ အေရအတြက္ကို တြက္ခ်က္ တည္ေဆာက္ရမည္ ျဖစ္သည္။ အေဆာက္အဦးမ်ား၏ ထိေရာက္မႈကို စဥ္းစားရာတြင္ အသံုးျပဳမည္႔ လူဦးေရပမာဏ ႏွင္႔ တည္ေဆာက္ထားေသာ ဒီဇိုင္ႏွင္႔ ဖြဲ႔စည္းပံုအေပၚ မူတည္ေနေပသည္။ Multi-hazard resistance ဆိုင္ကလံုး ဒဏ္ခံ အေဆာက္အအံုမ်ားသည္ မုန္တိုင္းအျပင္ ကမ္းရိုးတန္းတစ္ေလ်ာက္ က်ေရာက္တတ္ေသာ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ားကို ခံႏိုင္ရည္ရွိရန္ အထူးလိုအပ္ေပသည္။ သို႔မွသာ ၄င္းတို႔၏ သက္တမ္း ပိုမိုၾကာရွည္မည္ျဖစ္ၿပီး အသံုးပိုဝင္ကာ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံထားရမႈမ်ားအတြက္လည္း စီးပြားေရးအရ ထိေရာက္မႈ ရွိလာမည္ ျဖစ္သည္။ Maintenance of cyclone shelters အလြန္ခိုင္ခံ႔စြာ တည္ေဆာက္ထားေသာ အေဆာက္အအံုမ်ားသည္ပင္ သင္႔ေတာ္ေသာ ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈ မရွိလ်င္ ပ်က္ဆီးသြားႏိုင္ေပသည္။ အထက္တြင္ တင္ျပထားသကဲ႔သို႔ ဒီဇိုင္းျပဳလုပ္စဥ္ကပင္ ပံုမွန္အခ်ိန္တြင္ အသံုးတည္႔သည္႔ အသံုးျပဳမႈ တစ္ခုခုအတြက္ ရည္ရြယ္တည္ေဆာက္ထားျခင္းျဖင္႔ အဆက္မျပတ္ အသံုးျပဳမႈ ရွိေနမည္ျဖစ္ၿပီး သင္႔ေတာ္ေသာ ျပဳျပင္ေစာင္႔ေရွာက္မႈကို ရရွိႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ လက္ရွိတည္ေဆာက္ အသံုးျပဳေနေသာ အေဆာက္အအံုမ်ား၏ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားအရ ေဒသခံလူထု၏ လိုအပ္ခ်က္ႏွင္႔ အျမင္မ်ားကို ဒီဇိုင္းျပဳလုပ္ရာတြင္ ထည္႔သြင္းစဥ္းစားခဲ႔ေသာ အေဆာက္အအံုမ်ားကို လူထုက ထိေရာက္စြာ အသံုးခ်လ်က္ရွိသည္ကို ေတြ႔ရွိရသည္။ ထိုနည္းလမ္းသည္ လူထုအား ၄င္းတို႔သည္ မုန္တိုင္းဒဏ္ခံအေဆာက္အအံု၏ ပိုင္ရွင္ျဖစ္သည္ဟူေသာ စိတ္ဓာတ္ႏွင္႔ ဂုဏ္ယူမႈကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ဥပမာအားျဖင္႔ မုန္တိုင္းဒဏ္ခံ အေဆာက္အအံုအတြင္း ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း အတြက္ လိုအပ္ေသာ အေထာက္အကူ ပစၥည္းမ်ား ျပည္႔စံုစြာ ရွိေနသည္႔ အခါတြင္ ၄င္းအား ေက်ာင္းအျဖစ္ အသံုးျပဳႏိုင္ေပသည္။ ၄င္းအေဆာက္အအံုမ်ားကို အေရးေပၚအေျခအေန အတြက္သာမက ၄င္း၏ ပညာေရးႏွင္႔ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အေထာက္အကူျပဳ ပစၥည္းမ်ား ထည္႔သြင္းထားႏိုင္မႈေၾကာင္႔ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္လည္း အသံုးျပဳသင္႔ေပသည္။ မုန္တိုင္းဒဏ္ခံ အေဆာက္အအံုမ်ားအတြက္ ဒီဇိုင္းဆိုင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား အထက္တြင္ အႀကိမ္ႀကိမ္ေဖာ္ျပခဲ႔သည္႔အတိုင္း မုန္တိုင္းဒဏ္ခံ အေဆာက္အအံုမ်ားကို တည္ေဆာက္ရာႏွင္႔ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ အဆင္႔တိုင္း၌ ေဒသခံလူထု၏ အၾကံဥာဏ္ကို မျဖစ္မေန ရယူသင္႔ေပသည္။ ဤနည္းျဖင္႔ လူထုပိုင္ အေဆာက္အအံုအျဖစ္ လက္ခံလာၾကၿပီး ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အက်ိဳးရွိရွိ အသံုးခ်လာၾကမည္ ျဖစ္သည္။ ေဒသခံ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကိုလည္း ပူးေပါင္းပါဝင္ေစကာ တည္ေဆာက္မည္႔ ေနရာႏွင္႔ အသံုးျပဳမည္႔ နည္းလမ္းကို ဝိုင္းဝန္းအေျဖရွာၾကရမည္ ျဖစ္သည္။ မုန္တိုင္းဒဏ္ခံအေဆာက္အအံုမ်ား တည္ေဆာက္ရာတြင္ ေအာက္ပါ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအတိုင္း တည္ေဆာက္သင္႔ေပသည္- (၁) အဆက္မျပတ္ အသံုးျပဳႏိုင္မႈ (၂) လူဝင္ဆံ႔မႈ (၃) တည္ေနရာ (၄) အေဆာက္အအံု (၅) အေဆာက္အအံု၏ အျမင္႔ေပ (၆) အတြင္းဒီဇိုင္း (၇) Structural Specifications (၈) ေလွကားမ်ား (၉) ေဆာက္လုပ္ေရး ပစၥည္းေရြးခ်ယ္မႈ (၁၀) ေရသိုေလွာင္မႈ (၁၁) အိမ္သာႏွင္႔ ေရဆိုးထုတ္ျခင္း (၁၂) ေျမသားေတာင္ကုန္းျပဳလုပ္ျခင္း (၁၃) အျခားထည္႔သြင္းစဥ္းစားရန္ အခ်က္မ်ား (၁၄) ရဟတ္ယာဥ္ဆင္းကြင္း (၁) အဆက္မျပတ္အသံုးျပဳႏိုင္မႈ ေလမုန္တိုင္းဒဏ္ခံ အေဆာက္အအံုမ်ားအား သာမန္အခ်ိန္မ်ားတြင္ အသံုးခ်ႏိုင္ေလေလ ၄င္းတို႔အား ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ေလေလ ပင္ျဖစ္သည္။ သို႔မွသာ အေရးေပၚ အခ်ိန္တြင္ ပိုမိုေအာင္ျမင္စြာ အသံုးခ်ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံထားရမႈမ်ားမွာလည္း အဆက္အျပတ္ အသံုးခ်ႏိုင္မွသာ တြက္ေခ်ကိုက္မည္ ျဖစ္သည္။ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအနက္ မူလတန္းေက်ာင္းအျဖစ္ အသံုးျပဳျခင္းသည္ အေကာင္းဆံုးႏွင္႔ အသင္႔ေတာ္ဆံုး ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ လူထုစည္းေဝးျခင္း၊ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲျပဳလုပ္ျခင္း စေသာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္လည္း ယာယီ အသံုးျပဳႏိုင္ေပသည္။ ထိုသို႔ အဆက္အျပတ္ အသံုးျပဳႏိုင္ေရးအတြက္ ေအာက္ပါ လမ္းညႊန္ခ်က္္မ်ားကို လိုက္နာရမည္ ျဖစ္သည္။ (က) ဆိုင္ကလံုးဒဏ္ခံ အေဆာက္အအံုမ်ား တည္ေဆာက္ရျခင္း၏ မူလရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ေလမုန္တိုင္းတိုက္မႈ၊ ေရႀကီးမႈ ႏွင္႔ အျခား သဘာဝေဘးအႏၲရယ္ႏွင္႔ ရင္ဆိုင္ရသည္႔ အေျခအေနမ်ားတြင္ လူထုအား ကာကြယ္ေပးရန္ ျဖစ္သည္။ (ခ) မူလရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ လိုအပ္သည္႔ အေဆာက္အအံုႏွင္႔ အေထာက္အကူျပဳ ပစၥည္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ထားရန္နွင္႔ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ထားရန္ လိုအပ္သည္။ (ဂ) အျခားရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ အသံုးျပဳမည္႔ အခ်က္မ်ားသည္ မူလရည္ရြယ္ခ်က္ အတြက္ လိုအပ္သည္႔ အခ်က္မ်ားႏွင္႔ ထပ္တူက်ေနသင္႔ၿပီး ဆန္႔က်င္ဘက္ မျဖစ္ေစရန္လိုအပ္သည္။ (ဃ) ျပည္နယ္မ်ားအေနျဖင္႔ ေဒသတြင္း လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို လူထု၏ အကူအညီျဖင္႔ ျပည္နယ္တြင္း ဆန္းသစ္တီထြင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ အားေပးကူညီသင္႔ေပသည္။ (င) ဆိုင္ကလံုး ဒဏ္ခံ အေဆာက္အအံုမ်ားတြင္ ေဆးရံုမ်ား ႏွင္႔ အျမဲတမ္း ေနရာယူမည္႔ ရံုးခန္းမ်ား ဖြင္႔လွစ္ျခင္း မျပဳသင္႔ေပ။ အဘယ္ေၾကာင္႔ဆိုေသာ သဘာဝေဘးရန္ က်ေရာက္ခ်ိန္မ်ားတြင္ အဆိုပါ ရံုးခန္းမ်ားအား ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းျခင္း မျပဳႏိုင္ပဲ အေဆာက္အအံု၏ မူလရည္ရြယ္ခ်က္ကို ထိခိုက္ေစႏိုင္ေသာေၾကာင္႔ ျဖစ္သည္။ (စ) ဆိုင္ကလံုးဒဏ္ခံ အေဆာက္အအံုမ်ားသည္ လူထုအတြက္ မျပတ္အသံုးျပဳေနရမည္႔ ေနရာတစ္ခု ျဖစ္သင္႔ေပသည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ ၄င္းတို႔ကို ေက်းရြာမ်ား အတြင္း သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာမ်ားအနီးတြင္ တည္ေဆာက္ျခင္းျဖင္႔ ရြာသူ/သား တို႔၏ လူေနမႈဘဝကို တိုးတက္ ေကာင္းမြန္လာေစႏိုင္သည္။ ထို႔ျပင္ သာမန္အခ်ိန္မ်ားတြင္လည္း ပံုမွန္ အသံုးျပဳမႈကို ေသခ်ာေပါက္ ရရွိႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေသာေၾကာင္႔ ျဖစ္သည္။ (ဆ) ဆိုင္ကလံုးဒဏ္ခံ အေဆာက္အအံုမ်ားအား မူလတန္းေက်ာင္းအျဖစ္ အသံုးျပဳျခင္းသည္ မူလရည္ရြယ္ခ်က္ကို ထိခိုက္ျခင္း မရွိေပ။ မ်ားေသာအားျဖင္႔ ေက်းလက္ မူလတန္းေက်ာင္းမ်ားသည္ ကေလးမ်ား ထိုင္ရန္အတြက္ ဖ်ာမ်ားကို အသံုးျပဳေလ႔ ရွိၿပီး ခံုတန္းရွည္ အနိမ္႔မ်ားကို စာေရးရန္ အသံုးျပဳေလ႔ ရွိရာ အေရးေပၚအေျခအေနတြင္ ေနရာက်ဥ္းက်ဥ္း၌ သိမ္းဆည္းထားႏိုင္သလို လူမ်ား ထိုင္ရန္လည္း အသံုးျပဳႏိုင္ေသာေၾကာင္႔ ျဖစ္သည္။ (ဇ) လူထုစည္းေဝးျခင္း၊ မဂၤလာေဆာင္မ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင္႔ အျခား လူထုလႈပ္ရွားမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ အတြက္မူ ယာယီ အသံုးျပဳႏိုင္ေပသည္။ (စ်) ထို႔ျပင္ ထိုသို႔ အေဆာက္အအံုကို ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းရန္ လိုအပ္ေသာ ရန္ပံုေငြကို အေဆာက္အအံုအား အသံုးျပဳရာမွ စုေဆာင္း အသံုးျပဳသင္႔ေပသည္။ (၂) လူဝင္ဆံ႔မႈ (က) လူဦးေရ ဝင္ဆံ႔ႏိုင္မႈကို တြက္ခ်က္ရာတြင္ မုန္တိုင္းဒဏ္ ခံရႏိုင္ေသာ ေဒသ၏ လူဦးေရ၊ ေလမုန္တိုင္းမ်ားႏွင္႔ ေရလႊမ္းမိုးခ်ိန္မ်ားတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ ကုန္းျမင္႔ပိုင္း ေဒသရွိ အေဆာက္အအံုမ်ားႏွင္႔ အထပ္ျမင္႔ အေဆာက္အအံုမ်ား တည္ရွိမႈ စသည္တို႔ကို ထည္႔သြင္းတြက္ခ်က္ရန္ လိုအပ္သည္။ (ခ) လက္ရွိအသံုးျပဳေနေသာ မုန္တိုင္းဒဏ္ခံ အေဆာက္အအံုမ်ား၏ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားအရ လူဦးေရ စုစုေပါင္း၏ ၅၀ မွ ၆၀ % ခန္႔ သည္ အေရးေပၚ ကာလတြင္ အသံုးျပဳေလ႔ ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။ (၄) ထို႔ျပင္ ပံုမွန္အခ်ိန္တြင္ မုန္တိုင္းဒဏ္ခံ အေဆာက္အအံုအား အျခားရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ အသံုးျပဳရန္ ဆိုသည္႔အခ်က္အား ထည္႔သြင္းစဥ္းစားရမည္ ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင္႔ (၆မီတာx၅.၄မီတာ အက်ယ္ ႏွင္႔ ၁.၈ မီတာ ဝရန္တာအပါအဝင္) အခန္းေလးခန္း ပါေသာ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းသည္ ၾကမ္းခင္း ဧရိယာ စတုရန္းေပ ၁၈၄၀ ခန္႔ လိုအပ္မည္ ျဖစ္သည္။ အဆိုပါေက်ာင္းမ်ိဳးသည္ ေက်ာင္းသား ၂၀၀ ခန္႔ ဝင္ဆံ႔ၿပီး ေက်ာင္းသား တစ္ဦးလ်င္ ၇ စတုရန္းေပ အက်ယ္ ေနရာေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ အတိတ္အေတြ႕အၾကံဳမ်ားအရ အာရွႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အေရးေပၚ အေျခအေနမ်ားအတြက္ လူတစ္ဦးလွ်င္ ၂ စတုရန္းေပ သာ ေနရာေပးႏိုင္ခဲ႔ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ထိုသို႔ေသာ အေနအထားသည္ အသက္ရႈရ ခက္ခဲၿပီး လူသားမဆန္ေသာ အေျခအေနကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။ အခန္းေလးခန္းပါ စာသင္ေက်ာင္း မ်ိဳးတြင္ အေရးေပၚ အေျခအေနမ်ား၌ လူတစ္ဦးလွ်င္ ၃ စတုရန္းေပ ေနရာေပးပါက စာသင္ခန္းမ်ားတြင္ လူ၆၀၀ ခန္႔ ေနရာေပးႏိုင္ၿပီး အေဆာက္အအံု၏ အျခား ေနရာလြတ္မ်ားတြင္ ေနာက္ထပ္ လူ၆၀၀ ခန္႔ ေနရာေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ရာ အဆိုပါ အေဆာက္အအံုမ်ိဳးသည္ လူ၁၀၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ကို အလြယ္တကူ ေနရာေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ (၃) တည္ေနရာ (က) မုန္တိုင္းဒဏ္ခံ အေဆာက္အအံု တည္ေဆာက္မည္႔ေနရာ ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ရာတြင္ ေဒသတြင္း အျမင္႔ဆံုး ေနရာကို ဦးစားေပး စဥ္းစားရမည္ ျဖစ္သည္။ ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္ျပ ေျမပံုမ်ားကို အသံုးျပဳ၍ အၾကမ္းဖ်င္း တည္ေနရာ သတ္မွတ္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ေနရာ အတိအက်ကိုမူ ေဒသခံ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင္႔ လူထုအဖြဲ႕အစည္းမ်ား အကူအညီျဖင္႔ သတ္မွတ္သင္႔ေပသည္။ (ခ) ကုန္းေျမျမင္႔ မရွိပါက အေဆာက္အအံုကို ေျမသားကုန္းျမင္႔ တည္ေဆာက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေျခတံရွည္ေဒါက္တိုင္မ်ားေပၚတြင္ တည္ေဆာက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ (ဂ) ျပည္နယ္မ်ား အေနျဖင္႔ ကမ္းရိုးတန္းမွ ၁၀ ကီလိုမီတာ အတြင္းရွိ အခ်က္အလက္မ်ား၊ ဒီေရ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင္႔ ေျမမ်က္ႏွာျပင္ အျမင္႔ေပ စသည္တို႔ကို စုေဆာင္း၍ ထည္႔သြင္းတြက္ခ်က္ရမည္ ျဖစ္သည္။ (၄) အေဆာက္အအံု Building (က) အျမင္႔ဆံုး ျဖစ္ႏိုင္ေသာ မုန္တိုင္း၏ လိႈင္းလံုး အျမင္႔ေပေပၚ မူတည္၍ ေျခတံရွည္တိုင္ သံုးမသံုးဆံုးျဖတ္ကာ Roller-compacted concrete (RCC) သ႔ိုမဟုတ္ အဂၤေတ ႏွစ္ထပ္ အေဆာက္အအံု ကို အသံုးျပဳသင္႔သည္။ အျမင္႔ေပကို သတ္မွတ္ရာတြင္ အျမင္႔ဆံုး ျဖစ္ႏိုင္ေသာ မုန္တိုင္း၏ လိႈင္းလံုး အျမင္႔ေပေပၚ မူတည္သည္။ ကမ္းရိုးတန္းေဒသ၏ ေျမေပ်ာ႔ေပၚတြင္ တည္ေဆာက္ရပါက pile foundations ကို အသံုးျပဳသင္႔သည္။ သို႔ရာတြင္ ေဒသအေနအထားႏွင္႔ ေျမအမ်ိဳးအစားအရ သင္႔ေတာ္ရာ ေဖာင္ေဒးရွင္းကို အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ (ခ) ပံုသ႑န္ - သင္႔ေတာ္သည္႔ အဝိုင္းပံု၊ ေျခာက္ေျမွာင္႔၊ ရွစ္ေျမွာင္႔ပံု တို႔ကို အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ သို႔ရာတြင္ ေထာင္႔ခ်ိဳးမ်ားအား aerodyanmics ျဖစ္ေစရန္ လံုးထားေသာ ေလးေထာင္႔ပံု သို႔မဟုတ္ စတုရန္းပံုကိုလည္း တည္ေဆာက္ႏိုင္ေပသည္။ (ဂ) တံခါးမ်ား - အခန္းအျပင္သို႔ ဖြင္႔သည္႔ ပံုစံ တံခါးမ်ားကို heavy duty stainless steel ပတၱာမ်ား ခိုင္ျမဲစြာ တပ္ဆင္အသံုးျပဳသင္႔သည္။ (ဃ) ျပတင္းေပါက္မ်ား - မက်ိဳးပဲ႔၊ မၾကြပ္ဆတ္ႏိုင္ေသာ Fiber Reinforced Plastics (FRP) ပစၥည္းမ်ား အသံုးျပဳထားသည္႔ Louver type ျပတင္းေပါက္မ်ား အသံုးျပဳသင္႔သည္။ (င) parapet - RCC အေဆာက္အအံုမ်ားအတြက္ parapet ကို RCC ျဖင္႔ျပဳလုပ္ထားၿပီး အတြင္း၌ အထိန္းပိုက္မ်ား တပ္ဆင္ထားရန္ လိုအပ္သည္။ အဂၤေတ အေဆာက္အအံုအတြက္ အုတ္စီ အဂၤေတျဖင္႔ ျပဳလုပ္ထားၿပီး ပိုက္ျဖင္႔ အရံအတား ျပဳလုပ္ထားသင္႔သည္။ (၅) အေဆာက္အအံု၏ အျမင္႔ေပ အေဆာက္အအံု၏ လိႈင္းလံုးအျမင္႔အေပၚရွိ စုစုေပါင္း အျမင္႔ေပသည္ အျမင္႔ဆံုးျဖစ္ႏိုင္သည္႔ မုန္တိုင္းလိႈင္းလံုးအျမင္႔ေပေပၚ မူတည္တြက္ခ်က္ရသည္။ ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ားအား ထည္႔သြင္းစဥ္းစားရန္ လိုအပ္သည္ - (က) ေျမျပင္အျမင္႔ႏွင္႔ ဒီေရအျမင္႔အၾကား ၁ မီတာ အနည္းဆံုး ခြာထားသင္႔ေပသည္။ (ခ) ေအာက္ခံခံုကို ေျမျပင္အျမင္႔အထက္ ၁.၂ - ၁.၅ မီတာအျမင္႔သို႔ ျမွင္႔ထားရမည္။ (ဂ) မုန္တိုင္း လိႈင္းလံုး အျမင္႔အရ လိုအပ္လွ်င္ ၂.၂-၄.၅ အျမင္႔ရွိ ေျခတံရွည္တိုင္ကို အသံုးျပဳ ရမည္။ (ဃ) ထိုအေပၚမွ ၃.၅ မီတာ အျမင္႔ရွိေသာ လူေနအထပ္ကို ထည္႔သြင္းရမည္။ (င) လိႈင္းလံုးအလြန္ႀကီးပါက လူေနႏိုင္ရန္ အမိုးကို parapet ျပဳလုပ္ထားရမည္။ (၆) အတြင္းဒီဇိုင္း (က) ကေလးငယ္မ်ားႏွင္႔ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား၊ ဖ်ားနာေနသူမ်ား နားခိုရန္ ေနရာမ်ား ထည္႔သြင္းထားရမည္။ (ခ) အသံုးျပဳသူမ်ား၏ ပစၥည္းမ်ား ထားသိုရန္ အခန္းတိုင္းတြင္ ပစၥည္းတင္စင္မ်ား ႏွင္႔ ရန္တာမ်ား ထည္႔သြင္းတည္ေဆာက္ရန္ လိုအပ္သည္။ (၇) Structural Specifications (က) Imposed Load - ၾကမ္းခင္း slab နဲ႔ beams အတြက္ 500 kg/m2 ရွိရမည္။ (ခ) ေလတိုက္ႏႈန္း - ေဒသေပၚႏွင္႔ အရပ္မ်က္ႏွာေပၚ မူတည္ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္ (65 m/sec with modification factors K1=1.08, K2=1.05, and K3=1.0 as per IS 875) (ဂ) Roof Terrace - ၇ မီတာထက္ ျမင္႔ေသာ လိႈင္းလံုးမ်ားအတြက္ ပထမထပ္၏ imposed load အတိုင္း ယူဆၿပီး လိႈင္းအနိမ္႔မ်ားအတြက္ 250 kg/m-2 ရွိရမည္။ (ဃ) Vents - Louvered vents ကို အသံုးျပဳသင္႔သည္။ (င) Shelves - စင္မ်ားကို တံခါး - ျပတင္းေပါက္ အျမင္႔ႏွင္႔ တစ္တန္းတည္း ထားသင္႔သည္။ (၈) ေလွကားမ်ား (က) ေလွကားမ်ားအေနျဖင္႔ လူမ်ား လႈပ္ရွားသြားလာမႈ လံုေလာက္ေအာင္ ၁.၅ မီတာမွ ၂ မီတာ အက်ယ္အထိ ရွိသင္႔သည္။ (ခ) ေနာက္ထပ္ မသန္မစြမ္း လူနာမ်ားႏွင္႔ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား သယ္ေဆာင္ရန္ 1:8 မွ 1:10 အခ်ိဳး ရွိေသာ ဆင္ေျခေလွ်ာတစ္ခု ထားရွိသင္႔သည္။ (၉) ေဆာက္လုပ္ေရး ပစၥည္းေရြးခ်ယ္မႈ (က) ေျခတံရွည္ေဆာက္လုပ္ရန္ မလိုအပ္ပါက Load bearing brick အုတ္မ်ားျဖင္႔ ေဆာက္လုပ္ေလ႔ရွိသည္။ ေျခတံရွည္ေဆာက္မည္ဆိုပါက RCC frame ကို ေအာက္ေျခအတြက္ အသံုးျပဳၿပီး ပထမထပ္ႏွင္႔ အထက္ကို Load bearing brick အုတ္မ်ားျဖင္႔ ေဆာက္လုပ္ႏိုင္သလို RCC frame ျဖင္႔ အစအဆံုး ေဆာက္လုပ္ႏိုင္သည္။ (ခ) ဝန္အား သိပ္မခံရသည္႔ ေနရာမ်ားတြင္ Light weight pre-cast concrete blocks မ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းျဖင္႔ အေလးခ်ိန္ ေလ်ာ႔ခ်ႏိုင္သည္။ (ဂ) သံေခ်းမတက္ႏိုင္ေသာ စတီးမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းျဖင္႔ သက္တမ္းကို ပိုမိုၾကာရွည္ေစႏိုင္သည္။ (ဃ) သံေခ်းမတက္ႏိုင္ေသာ စတီးမ်ားကို ကြန္ကရစ္ အေကာင္းစားျဖင္႔ ဖံုးအုပ္ျခင္းျဖင္႔ အၾကမ္းခံႏိုင္ေသာ အေဆာက္အအံုကို ရရွိမည္။ သက္ဆိုင္ရာ IS Codes မ်ားႏွင္႔ ကိုက္ညီေသာ ေဆာက္လုပ္ေရး ပစၥည္းမ်ားကိုသာ အသံုးျပဳရမည္။ (၁၀) ေ၇သိုေလွာင္မႈ (က) Number of tanks: ေသာက္သံုးေရႏွင္႔ အိမ္သာသံုးရန္ အနည္းဆံုး ေရတိုင္ကီ ႏွစ္ခု ထားရွိရမည္။ (ခ) Capacity for water requirements: ေက်ာင္းတစ္ခုအတြက္ လူတစ္ေယာက္ တစ္ေန႔ ၄၅ လီတာ လိုအပ္သည္။ စုစုေပါင္း ၄၅၀၀ လီတာခန္႔ သိုေလွာင္ထားရမည္။ လူငါးရာ သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းသား ၁၀၀ တိုးလာတိုင္း လီတာ ၁၀၀၀ ထပ္ေပါင္းထည္႔ရမည္။ (ဂ) မိုးေရကို အမိုးမွ တဆင္႔ စုေဆာင္းၿပီး ေရတိုင္ကီမ်ားသို႔ ပို႔ေပးသင္႔သည္။ (ဃ) ေသာက္ေရအတြက္ ေရသန္႔စင္ရန္ Sedimentation-based water filters မ်ား အသံုးျပဳသင္႔သည္။ (င) ေျခတံရွည္တိုင္မပါေသာ အေဆာက္အအံုမ်ားတြင္ ေအာက္ဆံုးထပ္၌ တံုကင္မ်ားအသံုးျပဳ၍ ေျမေအာက္ေရကို ရယူအသံုးျပဳႏိုင္သည္။ (စ) အနည္းဆံုး မိုးရာသီႏွင္႔ ဆိုင္ကလံုးရာသီမ်ား (April-May ႏွင္႔ Oct-Dec) တြင္ အမိုးမွ ေရစုရာတြင္ သန္႔ရွင္းေစရန္ ျပဳလုပ္ထားရမည္။ တိုင္ကီမ်ားကို တစ္လတစ္ခါ သန္႔ရွင္းေရး ျပဳလုပ္ရမည္။ ေရသန္႔ကိရိယာမ်ားကို လိုအပ္သလို လဲလွယ္တပ္ဆင္ရမည္။ (၁၁) အိမ္သာႏွင္႔ ေရဆိုးထုတ္ျခင္း (က) ေက်ာင္းသား ၂၀၀ ရွိေသာ ေက်ာင္းအတြက္ အနည္းဆံုး က်ားအိမ္သာ ၂ လံုးႏွင္႔ မအိမ္သာ ၂ လံုး အပါအဝင္ ဆီးသြားရန္ ေနရာ ၆ ခု လိုအပ္သည္။ လူ ၅၀၀ သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းသား ၁၀၀ တိုးလာတိုင္း အိမ္သာ ၁ လံုး ထပ္မံ လိုအပ္သည္။ (ခ) အိမ္သာအက်ယ္မွာ အနည္းဆံုး ၉ စတုရန္းေပ လိုအပ္ၿပီး ျဖစ္ႏိုင္ပါက ၁၂ စတုရန္းေပ အသံုးျပဳသင္႔သည္။ (ဂ) မိလႅာကန္မ်ား ထားရွိသင္႔သည္။ ေရလႊမ္းခ်ိန္တြင္ ေရမဝင္ေစရန္ ေသခ်ာစြာ အလံုပိတ္၍ သင္႔တင္႔ေသာ အျမင္႔တြင္ အမိုးျပဳလုပ္ထားရမည္။ (၁၂) ေျမသားေတာင္ကုန္းျပဳလုပ္ျခင္း ကုန္းေျမျမင္႔ မရွိေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ေျမသားေတာင္ကုန္း ျပဳလုပ္၍ တည္ေဆာက္ရမည္။ ေတာင္ကုန္းပံုစံသည္ အေဆာက္အအံုပံုစံအတိုင္း ျဖစ္သည္။ ေတာင္ကုန္း အစြန္းႏွင္႔ အေဆာက္အအံု အနည္းဆံုး ၆ မီတာ ခြာထားရမည္။ (၁၃) အျခားထည္႔သြင္းစဥ္းစားရန္ အခ်က္မ်ား (က) ျမွင္႔တင္ထားသည္႔ ခ်ဥ္းကပ္လမ္းကို ဘိလပ္ေျမအသံုးျပဳ တည္ေဆာက္သင္႔သည္။ (ခ) အေရးေပၚ မီးေပးရန္ မီးအားေပးစက္ သို႔မဟုတ္ ဆိုလာပါဝါဆဲလ္မ်ား တပ္ဆင္ထားရမည္။ ၄င္းတို႔ကို လိႈင္းလံုးအျမင္႔၏ အထက္တြင္ တပ္ဆင္ထားရမည္။ (ဂ) ဆက္သြယ္ေရးစက္မ်ား တပ္ဆင္ထားရမည္။ (ဃ) လူထုပါဝင္ေသာ အေဆာက္အအံု ျပင္ဆင္မြမ္းမံေရး ေကာ္မတီ ဖြဲ႔စည္းေဆာင္ရြက္ရမည္။ (၁၄) ရဟတ္ယာဥ္ဆင္းကြင္း ဆိုင္ကလံုးမုန္တိုင္းမ်ား က်ေရာက္ၿပီးခ်ိန္တြင္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ဧရိယာ တစ္ခုလံုး ေရလႊမ္းေနတတ္သျဖင္႔ ရဟတ္ယာဥ္မ်ား အသံုးျပဳရန္ လိုအပ္လာတတ္သည္။ ဆိုင္ကလံုး ဒဏ္ခံ အေဆာက္အအံုမ်ား၏ အမိုးသည္ ျမင္႔မားသလို အေသးစိတ္ တြက္ခ်က္ တည္ေဆာက္ထားျခင္း ျဖစ္သျဖင္႔ ရဟတ္ယာဥ္မ်ား အဆင္းအတက္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ေပသည္။ သို႔ရာတြင္ ထိုသို႔ ဆင္းတက္ရာတြင္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ဒိုင္းနမစ္ အားမ်ားကို ခံႏိုင္ရည္ ရွိေစရန္ ထည္႔သြင္း တြက္ခ်က္ထားဖို႔ လိုေပသည္။ ေအာက္ပါ နယ္ေျမမ်ားတြင္ ရဟတ္ယာဥ္ဆင္းကြင္း မျဖစ္မေန ထည္႔သြင္း တည္ေဆာက္သင္႔သည္ - 􀁸 ေရေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရးျဖင္႔ အလြယ္တကူ မသြားလာႏိုင္ေသာ အနိမ္႔ပိုင္းေဒသမ်ား 􀁸 ဆိုင္ကလံုး မက်ခဏ က်ေရာက္တတ္ေသာ လူဦးေရ ထူထပ္သည္႔ ေဒသ 􀁸 ေရႀကီးမႈေၾကာင္႔ ေနာက္ထပ္ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ား က်ေရာက္ႏိုင္သည္႔ ေနရာေဒသ နိဂံုး ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္းျဖင္႔ မုန္တိုင္း သတိေပးခ်က္ ရရွိၿပီးသည္ႏွင္႔ တစ္ၿပိဳင္နက္ လူထုအား ခ်က္ျခင္း ေရႊ႕ေျပာင္းကာကြယ္ထားႏိုင္ေၾကာင္း ကမာၻအႏွံ႔ရွိ လက္ရွိ တည္ေဆာက္ထားၿပီးေသာ မုန္တိုင္းဒဏ္ခံ အေဆာက္အအံုမ်ားက သက္ေသျပခဲ႔ၿပီး ျဖစ္သည္။ အထက္ပါ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ မုန္တိုင္းဒဏ္ခံ အေဆာက္အအံုမ်ားကို ေဆာက္လုပ္မည္႔ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားအတြက္ ထည္႔သြင္းစဥ္းစားရန္ အေျခခံရမည္႔ အခ်က္မ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ အတိတ္က ျဖစ္ရပ္မ်ား၊ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ား၊ မုန္တိုင္းမ်ား၊ ကယ္ဆယ္မႈမ်ားကို အေျခခံ၍ ရရွိလာသည္႔ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင္႔ တတ္ႏိုင္သမွ် လိုက္နာ တည္ေဆာက္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း အၾကံျပဳ တင္ျပလိုက္ရပါသည္။

Please Share This Post

Share on Facebook Plus on Google+