အဂၤလန္ႏိုင္ငံသား ဥာဏ္ႀကီးရွင္ အလန္က်ဴးရင္း

ၿဗိတိသွ် သခၤ်ာပညာရွင္ အလန္ က်ဴးရင္း သည္ ကြန္ပ်ဴတာ သိပၸံဘာသာရပ္ႏွင္႔ အသိဥာဏ္တု (AI) ပညာရပ္မ်ား တည္ေထာင္သူမ်ားတြင္ အေရးအပါဆံုး ပုဂၢိဳလ္ အျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္း ခံရသူျဖစ္သည္။ သခၤ်ာတြက္ခ်က္မႈမ်ားႏွင္႔ အီေကြးရွင္းမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္ေသာ စက္တစ္လံုးကို ပထမဆံုး အေသးစိတ္ ၾကံဆ ေဖာ္ျပခဲ႔သူလည္းျဖစ္သည္။ သူလုပ္ေဆာင္ခဲ႔သမွ်တြင္ symbolic logic ဘာသာရပ္၊ numerical analysis၊ electrical engineering ႏွင္႔ mechanical vision of human thought processes စသည္တို႔ ေပါင္းစပ္ ပါဝင္ပါသည္။ အလန္ မသီဆန္ က်ဴးရင္း ကို လန္ဒန္တြင္ ေမြးဖြားခဲ႔သည္။ 

ငယ္စဥ္က ပံုမွန္ေက်ာင္းပညာေရး သင္ၾကားခဲ႔ရသည္။ အေစာပိုင္းကပင္ သိပၸံပညာကို စိတ္ဝင္စားမႈ ရွိခဲ႔သည္။ သခၤ်ာေက်ာင္းသား တစ္ဥိး ျဖစ္လာခဲ႔ေသာ္လည္း ဖီေလာ္ေဆာ္ဖီႏွင္႔ ရူပေဗဒ ဘာသာရပ္မ်ားကို လည္း ေပါင္းစပ္ ေလ႔လာခဲ႔သည္။ ငယ္စဥ္က ရင္းႏွီးသည္႔ ေက်ာင္းေနဖက္တစ္ဦး ေသဆံုးသြားခဲ႔မႈေၾကာင္႔ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဖိစီး ခံစားခဲ႔ရသည္။ ၁၉၃၅ ခုႏွစ္တြင္ ကိန္းဘရစ္ တကၠသိုလ္ ရွိ ကင္း ေကာလိပ္ သို႔ တက္ေရာက္ သင္ၾကားခဲ႔သည္။ သခၤ်ာပညာရွင္ Kurt Gödel ကိုအားက်၍ symbolic logic ႏွင္႔ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ေလ႔လာျခင္းကို ေပါင္းစပ္ႏိုင္ရန္ စတင္ႀကိဳးစားခဲ႔သည္။ 
၁၉၃၇ ခုႏွစ္တြင္ ေရးသားထုတ္ေဝခဲ႔ေသာ "On computable Numbers" ဟူေသာ စာတမ္းတြင္ ပံုေသ တြက္ခ်က္နည္း သို႔မဟုတ္ algorithm ကို သတ္မွတ္ေပးမည္႔ က်ဴးရင္းစက္ ၏ အႏွစ္ခ်ဳပ္ အယူအဆကို စတင္မိတ္ဆက္ေပးခဲ႔သည္။ ထုိ႔ျပင္ ထည္႔သြင္းေပးလိုက္သည္႔ မည္သည္႔ ညႊန္ၾကားခ်က္ကိုမဆို ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မည္႔ "universal" Turing machine ကိုလည္း ထုတ္ေဖာ္တင္ျပခဲ႔သည္။
သခၤ်ာပညာရပ္တြင္ အဓိက ျပႆနာတစ္ရပ္ ျဖစ္ေနေသာ "decidability" ကို ေျဖရွင္းေပးခဲ႔သည္။ သူ၏ စြမ္းေဆာင္မႈမ်ားေၾကာင္႔ ေခတ္သစ္ကြန္ပ်ဴတာမ်ားအတြက္ (ကြန္ပ်ဴတာ ပစၥည္းတစ္ခု ဘာလုပ္ႏိုင္သည္ ဆိုသည္႔) တြက္ခ်က္မႈစြမ္းရည္ဆိုင္ရာ သီအိုရီ အသစ္တစ္ခု ေပၚေပါက္လာခဲ႔သည္။ ပါရဂူဘြဲ႕ကို ၁၉၃၈ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံရွိ ပရင္စတန္ တကၠသိုလ္မွ ရရွိခဲ႔ၿပီး ေနာက္ အဂၤလန္သို႔ ျပန္လာခဲ႔သည္။
  (၁၉၃၉-၁၉၄၅) ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ဒုတိယ ကမာၻစစ္ျဖစ္ပြားခဲ႔ျခင္းေၾကာင္႔ က်ဴးရင္း၏ သခၤ်ာပညာရွင္ ဘဝ အဆံုးသတ္ခဲ့ရသည္။  ၿဗိတိသွ် ႏိုင္ငံျခားေရးရံုး တြင္ သိပၸံပညာဆိုင္ရာ အေတြးအေခၚမ်ားကို ဝွက္စာေဖာ္ရာတြင္ အေကာင္းဆံုး ထည္႔သြင္း အသံုးခ်ႏိုင္ခဲ႔သည္႔ ဝွက္စာသမားအျဖစ္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခဲ႔သည္။ 
အေက်ာ္ၾကားဆံုး ျဖစ္ရပ္မွာ ဂ်ာမန္ေရတပ္သံုး အီနစ္ဂမာ (Enigma) ဆိုက္ဖာကို ေဖာ္ႏိုင္သည္႔ စက္ကို တည္ေဆာက္ခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။ သူ၏ ေအာင္ျမင္သည္႔ ဝွက္စာေဖာ္ႏိုင္မႈမ်ားေၾကာင္႔ အႏၲလန္တစ္ သမုဒၵရာတြင္ ဂ်ာမန္ သေဘၤာမ်ားကို ေျခရာခံႏိုင္ခဲ႔ၿပီး စစ္ပြဲတြင္ မဟာမိတ္မ်ား ေအာင္ပြဲခံႏိုင္ရန္ အေရးပါေသာ အားသာခ်က္တစ္ခု ျဖစ္ခဲ႔သည္။ 
တာရင္းကို သူ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားၾကာင္႔ ၿဗိတိသွ် အင္ပါယာ၏ Order of the British Empire (OBE) ဆုတံဆိပ္ကို ခ်ီးျမွင္႔ျခင္း ခံရသည္။ ၁၉၄၆ ခုႏွစ္တြင္ သူ၏ အီလက္ထေရာနစ္ နည္းပညာ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကို အသံုးျပဳ၍ ယခင္က တင္ျပခဲ႔ေသာ universal turing machine ကို ဒီဂ်စ္တယ္ ကြန္ပ်ဴတာ ဒီဇိုင္းအေသးစိတ္ အျဖစ္ ေျပာင္းလဲ ဒီဇိုင္းျပဳလုပ္ခဲ႔သည္။
  အေမရိကန္ သုေတသန သမားမ်ားအေနျဖင္႔ အလားတူ တင္ျပမႈမ်ား ယခင္ကပင္ ျပဳလုပ္ခဲ႔ၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း တာရင္း၏ ဒီဇိုင္းက နည္းပညာ အသစ္တစ္ခု၏ နယ္ပယ္ကို ဆုပ္ကိုင္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ပိုမို ခရီးေရာက္ခဲ႔သည္။ သို႔ေသာ္ သူအလုပ္လုပ္ေနေသာ အမ်ိဳးသား ရူပေဗဒ ဓာတ္ခြဲခန္း (National Physical Laboratory) အေနျဖင္႔ သူတင္ျပေသာ ကြန္ပ်ဴတာမ်ိဳး လက္ေတြ႔ မတည္ေဆာက္ျဖစ္ခဲ႔ေပ။ 
၁၉၄၈ ခုႏွစ္တြင္ ကြန္ပ်ဴတာ တည္ေဆာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ဦးေဆာင္လုပ္ကိုင္ရန္ မန္ခ်က္စတာ တကၠသိုလ္သို႔ ေျပာင္းေရြ႕လာခဲ႔သည္။ က်ဴးရင္း အေနျဖင္႔ လူ႔ဦးေဏွာက္လုပ္ႏိုင္သမွ်ကို ကြန္ပ်ဴတာက လုပ္ႏိုင္သည္ဆိုေသာ အေျခခံ အယူအဆကို ဆြဲကိုင္ထားခဲ႔သည္။ ၁၉၅၀ ခုႏွစ္တြင္ တင္ျပခဲ႔ေသာ "တြက္ခ်က္မႈဆိုင္ရာ စက္ပစၥည္းမ်ားႏွင္႔ အသိဥာဏ္" (Computing Machinery and Intelligence) ဟူေသာ စာတမ္းသည္ သိပၸံပညာႏွင္႔ အသိဥာဏ္တု ဘာသာရပ္အတြက္ သီအိုရီတစ္ခုကို မွတ္တိုင္တစ္ခုအျဖစ္ စိုက္ထူႏိုင္ခဲ႔သည္။
တာရင္း တင္ျပခဲ႔ေသာ နည္းလမ္းမွာ ထိုေခတ္က အသံုးျပဳလ်က္ရွိသည္႔ တယ္လီပရင္တာလင္႔ teleprinter link မွ တဆင္႔ ကြန္ပ်ဴတာႏွင္႔ လူသားတို႔ ခ်ိတ္ဆက္ကာ စစ္ေဆးရန္ ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ေမးခြန္းတစ္ခုကို ကြန္ပ်ဴတာမွ ျပန္လည္ေျဖၾကားမႈသည္ လူသားမွ ေပးသည္႔ အေျဖႏွင္႔ ခြဲျခား၍ မရႏိုင္လွ်င္ ကြန္ပ်ဴတာအေနျဖင္႔ အသိဥာဏ္ရွိေၾကာင္း ျပသရာေရာက္သည္ဟု က်ဴးရင္းက အဆိုျပဳခဲ႔သည္။
က်ဴးရင္း၏ စက္အသိဥာဏ္ကို စမ္းသပ္ခ်က္ အယူအဆသည္ ယခုအခ်ိန္အထိ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဖီေလာ္ေဆာ္ဖီ ဘာသာရပ္ကို ကာလရွည္ၾကာစြာ လႊမ္းမိုးထားခဲ႔ၿပီး မၾကာခဏ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ႔ၾကသည္။ ၁၉၅၁ ခုႏွစ္တြင္ က်ဴးရင္းကို ေတာ္ဝင္သိပၸံ အသင္းသားအျဖစ္ လက္ခံခဲ႔သည္။ ေနာက္တစ္ႏွစ္တြင္ သက္ရွိသတၱဝါမ်ား ၏ ပံုစံ ႏွင္႔ ပံုသ႑န္ ေျပာင္းလဲပံုကို သခၤ်ာနည္းျဖင္႔ ရွင္းလင္းထားသည္႔ စာတမ္းတစ္ေစာင္ကို စတင္ထုတ္ေဝခဲ႔သည္။
သို႔ရာတြင္ က်ဴးရင္း၏ ပုဂၢလိက အျဖစ္အပ်က္အခ်ိဳ႕ေၾကာင္႔ သူ၏ ပညာရွင္ဘဝ အဆံုးသတ္ခဲ႔ရသည္။ ၁၉၅၂ ခုႏွစ္တြင္ လိင္တူဆက္ဆံမႈႏွင္႔ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံတြင္ ရာဇဝတ္မႈ က်ဴးလြန္ခဲ႔မႈေၾကာင္႔ တရားရင္ဆိုင္ခဲ႔ရသည္။ သူ႔အား ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရမႈ မရွိဟု တရားရံုးမွ သတ္မွတ္ခဲ႔ေသာေၾကာင္႔ ေထာင္ဒဏ္က်ခံရမည္ကို ေရွာင္ၾကဥ္ရန္ အီစတိုဂ်င္ ထိုးသြင္းျခင္းကို လက္ခံခဲ႔ရသည္။
သူက လိင္တူ စိတ္ဝင္စားမႈကို ရွက္ရြံ႕မေနဘဲ ပြင္႔ပြင္႔လင္းလင္း ေဖာ္ျပခဲ႔သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုအခ်ိန္က လိင္တူဆက္ဆံမႈကို စိတ္ေရာဂါ တစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည္ ျဖစ္ရာ ေဆးကုသမႈ ခံယူခဲ႔ရသည္။ ၁၉၅၄ ခုႏွစ္တြင္ ဆိုက္ယာႏိုက္ အဆိပ္သင္႔၍ ေသဆံုးခဲ႔ရသည္။ သူေသဆံုးရသည္႔ အေၾကာင္းရင္းကို ေသခ်ာစြာ မသိရွိရေသာ္လည္း တရားရံုးက မိမိကိုယ္မိမိ သတ္ေသျခင္း အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ႔သည္။
က်ဴးရင္း၏ ဘဝသည္ ပညာရွင္ဆန္လြန္းသည္။ သူ၏ ဘဝ တစ္ေလ်ာက္လံုး သခၤ်ာပညာ၊ ကြန္ပ်ဴတာ၊ ႏိုင္ငံအတြက္ ဝွက္စာေဖာ္ေပးျခင္း၊ အသိဥာဏ္တုဆိုင္ရာ သီအိုရီမ်ား စသည္တို႔ကို ေလ႔လာတီထြင္ရင္း သူ၏ဘဝ ကို ျမွပ္ႏွံထားခဲ႔သူျဖစ္သည္။ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားစြာလည္း ရရွိခဲ႔သည္။ သို႔ရာတြင္ ပုဂၢလိကဘဝ၏ အမွားတစ္ခုအတြက္ ဘဝကို အရႈံးေပး အဆံုးသတ္ခဲ႔ရသျဖင္႔ သူ႔အတြက္ေရာ ႏိုင္ငံအတြက္သာမက သူ၏ နည္းပညာမ်ားကို အသံုးျပဳေနသည္႔ လူအမ်ားပါ ထိခိုက္နစ္နာခဲ႔ရပါသည္။
Dr. ေအာင္ဝင္းထြဋ္
(bluephoenix)
ရည္ညႊန္းခ်က္
"Alan Turing." Microsoft Encarta 2009 DVD. Redmond, WA: Microsoft Corporation, 2008.

Please Share This Post

Share on Facebook Plus on Google+