အေရးေပၚ အေျခအေနတြင္ ေစ်းႏႈန္းသက္သာစြာႏွင္႔ အလြယ္တကူ တည္ေဆာက္ အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ Foldable boat


အသံုးျပဳထားေသာ ေရလံု Corrugated ပလတ္စတစ္ (CoroPlast) သည္ ေလးေပ×ရွစ္ေပ တစ္စလွ်င္ ေဒၚလာ ၃၀ သာ ကုန္က်သျဖင္႔ အလြန္ေစ်းႏႈန္းသက္သာသည္႔ ေလွအမ်ိဳးအစား ျဖစ္သည္။

အသံုးျပဳပံုႏွင္႔ တည္ေဆာက္ပံု နည္းစနစ္
ေခါက္ႏိုင္သိမ္းႏိုင္ေသာ ေလွမ်ားသည္ ပလတ္စတစ္ျပား တစ္ျပားတည္းကိုသာ အဓိက အသံုးျပဳထားသျဖင္႔ ေရေၾကာင္းအတားအဆီးမ်ားကို အလြယ္တကူ ေက်ာ္လႊားႏိုင္ၿပီး ေသးငယ္ ေပါ႔ပါးသေလာက္ စိတ္ခ်ယံုၾကည္စြာ စီးနင္းႏိုင္သည္႔အျပင္ အလြယ္တကူ ျပန္လည္ ေခါက္သိမ္းကာ အႀကိမ္ႀကိမ္ ျပန္လည္ အသံုးခ်ႏိုင္စြမ္းလည္း ရွိပါသည္။
ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ထားမႈအေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား(System Specifications)
ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္-
(က) ေလွ၏ အဓိက အစိတ္အပိုင္းကို CoroPlast ပလတ္စတစ္ျပား တစ္ျပားတည္းျဖင္႔ တည္ေဆာက္ထားပါသည္။ ေခါက္ယူမည္႔ လိုင္းေၾကာင္းမ်ားကို ပထမဦးစြာ စာရြက္ေပၚတြင္ ဒီဇိုင္းျပဳလုပ္၍ ျပည္႔စံုသည္႔အခါတြင္ အခ်ိဳးကိုက္ ပလတ္စတစ္ျပားေပၚသို႔ ကူးယူေရးဆြဲရပါသည္။
(ခ) ထိုသို႔ ဒီဇိုင္းျပဳလုပ္ရာတြင္ ေလွဝမ္းခိုင္မာေတာင္႔တင္းမႈ ရွိေစရန္ အထူးဂရုျပဳေရးဆြဲရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
(ဂ) ဒီဇိုင္းျပဳလုပ္ထားသည္႔ ေခါက္ရိုးမ်ားအတိုင္း အလြယ္တကူ ခ်ိဳးႏိုင္ေစရန္ အသြားလံုးသည္႔ ေပတံကဲ႔သို႔ေသာ အရာျဖင္႔ အသာအယာ ခ်ိဳးယူရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ေလွ၏ ထိပ္ႏွစ္ဘက္ ေတာင္႔တင္းမႈရွိေစရန္ ပံုတြင္ ျပထားသည္႔အတိုင္း ေခါက္ယူကာ ကလစ္မ်ားျဖင္႔ ယာယီထိန္းေပးထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။
(ဃ) ေလွဝမ္းတြင္ ေတာင္႔တင္းမႈရွိေစရန္ အထပ္သား သို႔မဟုတ္ ထင္းရႈးျပားျဖင္႔ ခံ၍ထားရပါမည္။
(င) ေလွထိပ္ႏွစ္ဘက္ႏွင္႔ ေဘးေဘာင္မ်ားကို ေတာင္႔တင္းမႈရွိေစရန္ သစ္သားျပားမ်ားကို ဝါရွာမ်ား ဝက္အူရစ္မ်ားျဖင္႔ ထိန္း၍ ပံုပါအတိုင္း တပ္ဆင္ေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။
(စ) ေဘးေဘာင္ႏွစ္ဘက္ကို ပံုပါအတိုင္း ဒီဇိုင္းျပဳလုပ္ထားသည္႔ သစ္သားေဒါက္မ်ား ခံေပးျခင္းအားျဖင္႔ ေလွတစ္စင္းကို ရရွိမည္ ျဖစ္ပါသည္။
 မွီျငမ္းအင္တာနက္ဝက္ဆိုဒ္မ်ား
http://forum.trailersailor.com


             
Please Share This Post

Share on Facebook Plus on Google+