ကြန္ကရစ္၏ အေျခခံ သေဘာတရားမ်ားအေၾကာင္း

ကြန္ကရစ္၏ အေျခခံ သေဘာတရားမ်ားအေၾကာင္း

 
နိဒါန္း
ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းသံုး ကြန္ကရစ္ဆိုသည္မွာ ကမာၻေပၚတြင္ အတြင္က်ယ္ဆံုး အသံုးျပဳေနသည္႔ ေဆာက္လုပ္ေရးသံုး ပစၥည္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ လုပ္ငန္းခြင္သို႔ plastic state အေနျဖင္႔ ပို႔ေဆာင္ေပးႏိုင္သည္႔ တစ္ခုတည္းေသာ အဓိက ေဆာက္လုပ္ေရး ပစၥည္းျဖစ္သည္။ ကြန္ကရစ္ကို အသံုးျပဳ၍ အေဝးေျပးလမ္းမႀကီးမ်ားႏွင္႔ ကားလမ္းမ်ား၊ တံတားမ်ား၊ ဆည္မ်ား၊ အေဆာက္အအံုႀကီးမ်ား၊ ေလယာဥ္ေျပးလမ္းမ်ား၊ ေရေပးေဝေရး စနစ္မ်ား၊ လိႈင္းတားနံရံမ်ား၊ ဆိပ္ခံတံတားမ်ား၊ သေဘၤာက်င္းမ်ား၊ လူသြားလမ္းမ်ား၊ ဒံုးက်ည္ပစ္စင္မ်ား၊ စပါးက်ီႏွင္႔ လယ္ယာသံုး အေဆာက္အအံုမ်ား ႏွင္႔ လူေနအိမ္မ်ား တည္ေဆာက္ေလ႔ရွိသည္။ ထို႔ျပင္ ကြန္ကရစ္ကို အသံုးျပဳ၍ ေဆာက္လုပ္ျခင္းျဖင္႔ အေဆာက္အအံု၏ ၾကံခိုင္မႈ၊ စီးပြားေရးအရ တြက္ေျခကိုက္မႈ ႏွင္႔ အၾကမ္းခံႏိုင္မႈတို႔ကို ရရွိသည္။ ကြန္ကရစ္ ျပဳလုပ္ရန္ ေရာစပ္ရာတြင္ အသံုးျပဳေသာ ပါဝင္ပစၥည္းမ်ားႏွင္႔ အခ်ိဳးအစားအေပၚ မူတည္၍ ဖိအား 700 kg/sq cm ႏွင္႔အထက္ (10,000 lb/sq in ႏွင္႔အထက္) ခံႏိုင္ရည္ ရွိသည္။ 
ကြန္ကရစ္မ်ား၏ ဆန္႔အား (tensile strength) သည္ နည္းပါးေသာ္လည္း သင္႔တင္႔ေလ်ာက္ပတ္စြာ ဒီဇုိင္းျပဳလုပ္ထားေသာ သံမဏိ အားျဖည္႔ စနစ္မ်ား အသံုးျပဳထားပါက ဖိအားကို ခံႏိုင္ရည္ရွိသကဲ႕သို႔ပင္ ဆန္႔အားလည္း ေကာင္းေအာင္ ျပဳလုပ္ထားႏိုင္ပါသည္။ ကြန္ကရစ္ အေဆာက္အအံုမ်ား၏ ခံႏိုင္ရည္ကို လြန္ခဲ႔ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၃၆၀၀ ေက်ာ္က အီဂ်စ္ျပည္တြင္ တည္ေဆာက္ခဲ႔ၾကေသာ ကြန္ကရစ္တိုင္မ်ား ယေန႔အထိ တည္ရွိေနေသးသည္ကို ၾကည္႔ျခင္းျဖင္႔ သိရွိႏိုင္ပါသည္။
ကြန္ကရစ္ျပဳလုပ္ရာတြင္ အေျခခံအားျဖင္႔ ေအာက္ပါ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ထည္႔သြင္း စဥ္းစားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
(က) အသားေသၿပီးေသာ ကြန္ကရစ္တစ္ခု အေနျဖင္႔ လိုအပ္ေသာ ခံႏိုင္အား ရရွိေစသည္။ (Required strength)
(ခ) ေနရာအႏွံအျပား တူညီမႈ ရရွိေစရန္ႏွင္႔ ေရလံုေစရန္ (Uniform watertight)
(ဂ) ရာသီဥတုဒဏ္၊ ပြတ္တိုက္ျခင္းဒဏ္ႏွင္႔ အျခား ဖ်က္ဆီးတတ္သည္႔ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ခံႏိုင္ေစရန္။ (Resistant to weather, wear and destructive agencies)
(ဃ) ေအးေသာအခါ (သို႔) ေျခာက္ေသာအခါတြင္ အလြန္အကၽြံ က်ံဳ႕ဝင္ျခင္း မရွိေစရန္။
(င) အခ်ိဳ႕ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အထူးလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည္႔ဆည္းႏိုင္ရန္၊ ဥပမာ - မီးေလာင္မႈ ဒဏ္အား ခံႏိုင္ရည္ ရွိေစရန္၊ ဓာတုပစၥည္းမ်ား၏ ဓာတ္ျပဳတိုက္စားျခင္းကို ခံႏိုင္ရည္ရွိေစရန္၊ အေလးခ်ိန္ေပါ႔ပါးေသာ ကြန္ကရစ္ျဖစ္ေစရန္ႏွင္႔ အထူးေခ်ာေမြ႔ေသာ မ်က္ႏွာျပင္ ရရွိရန္ စသည္႔ ဂုဏ္သတၱိမ်ားရွိရန္ လိုအပ္ပါသည္။ 
ကြန္ကရစ္ကို အဓိက အစိတ္အပိုင္း ႏွစ္မ်ိဳးျဖင္႔ ေပါင္းစပ္ဖြဲ႔စည္းထားပါသည္။ ၄င္းတို႔မွာ ဘိလပ္ေျမ၊ ေရ၊ ေလ စသည္တို႔ ေပါင္းစပ္ပါဝင္သည္႔ ဘိလပ္ေျမႏွစ္အဖြဲ႕အစည္း (matrix of Paste) ႏွင္႔ တြင္းထြက္ေက်ာက္ေရာစာ ျဖစ္သည္႔ (mineral aggregate) မ်ားျဖစ္သည္႔ ခြဲေက်ာက္ သို႔မဟုတ္ ေက်ာက္စရစ္၊ သဲ အေရာတို႔ျဖစ္ပါသည္။ ဘိလပ္ေျမအႏွစ္ (Paste) မ်ားအၾကားတြင္ ေရာစာမ်ားျဖင္႔ ျပည္႔ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ အေရာ(mix) တစ္ခုလံုး၏ ထုထည္ စုစုေပါင္းသည္ အႏွစ္ (Paste) ၏ အမာထုထည္ (solid volume)၊ ေရာစာ၏ အမာထုထည္ႏွင္႔ ခိုေအာင္ေနေသာ ေလ၏ ထုထည္႔ စုစုေပါင္းႏွင္႔ တူညီသည္။ ၄င္းတို႔ ေပါင္းစပ္ပါဝင္ေနပံုမွာ ဘိလပ္ေျမ (သရြတ္)တြင္ ေလ ၅%၊ ေရ ၁၅% ႏွင္႔ ဘိလပ္ေျမ ၁၀% တို႔ ပါဝင္ၿပီး ဓာတ္မျပဳသည္႔ တြင္းထြက္ေက်ာက္ အျဖည္႔ပစၥည္း ၇၀% ပါဝင္ပါသည္။ 
ကြန္ကရစ္အား အထက္ပါအတိုင္း ေရာစပ္ၿပီးသည္႔အခါတြင္ ေရာစပ္ထားေသာ သရြတ္အတြင္း ဘိလပ္ေျမႏွင္႔ေရသည္ နာရီအနည္းငယ္အတြင္း ဓာတုဓာတ္ျပဳမႈ ေပါင္းစပ္ ျဖစ္ေပၚလာၿပီး တျဖည္းျဖည္း ခဲ၍ မာလာေပသည္။ ၄င္းသည္ ဘိလပ္ေျမ ကြန္ကရစ္ပင္ ျဖစ္သည္။ အခ်ိန္ၾကာလာသည္႔အခါ ကြန္ကရစ္သည္ ခိုင္ခံ႔အားအျပည္႔ကို ရလာေစသည္။ ကြန္ကရစ္ကို အေဆာက္အဦ အုတ္ျမစ္မ်ား၊ ၾကမ္းခင္းမ်ားႏွင္႔ ေျမထိန္းနံရံမ်ားတြင္ အသံုးျပဳေသာ ကြန္ကရစ္ကို ထုကြန္ကရစ္ (mass concrete) ဟုေခၚၿပီး အားျဖည္႔သံေခ်ာင္းမ်ား ထည္႔သြင္း၍ ျပဳလုပ္ေသာ ကြန္ကရစ္ကို ႀကိဳတင္အားျဖည္႔ သံကူ ကြန္ကရစ္ (reinforced concrete) ဟု ေခၚဆိုၾကေပသည္။ ကြန္ကရစ္ျပဳလုပ္ရာတြင္ ဘိလပ္ေျမ၊ သဲ၊ ထံုး၊ ေရာစာ၊ ေရ၊ ေလ စသျဖင္႔ ပါဝင္ပါသည္။ ၄င္းတို႔ အနက္ တစ္ခုခ်င္းစီ အေၾကာင္းကို အနည္းငယ္ တင္ျပလိုပါသည္။ 
ဘိလပ္ေျမအမ်ိဳးအစားမ်ား
(က) သဘာဝ ဘိလပ္ေျမ (Natural Cements)။ ပို႔တလန္ဘိလပ္ေျမ ကိုေတြ႔ရွိျခင္း မရွိခင္က သဘာဝ ဘိလပ္ေျမမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ Roman, Medina, Alkinoon အစရွိသည္တို႔ကို တြင္က်ယ္စြာ အသံုးျပဳခဲ႔ၾကသည္။ ၄င္းတို႔ တစ္ခုခ်င္းစီတြင္ ပါဝင္ေသာ ဓာတ္သဘာဝမ်ားႏွင္႔ ဂုဏ္အဂၤါရပ္မ်ားမွာ သိပ္မကြာျခားလွပါ။
(ခ) ေရာမဘိလပ္ေျမ (Roman Cement)။ ၄င္းဘိလပ္ေျမကို အျမန္မာ ထံုးအဂၤေတ (quick heardening lime) ဟု ေခၚသည္။ ဤသဘာဝ ဘိလပ္ေျမကို ထံုးေက်ာက္ႏွင္႔ ရႊံ႕ေရာစပ္ကာ နိမ္႔ေသာ အပူခ်ိန္တြင္ မီးဖုတ္ျခင္းျဖင္႔ ထုတ္လုပ္သည္။ ၄င္းတြင္ အညိဳေရာက္ရွိေသာ ရႊံ႕ကို ႀကိတ္ၿပီးခ်ိန္တြင္ 1-bushel (ဗူရွယ္) တြင္ ၇၅ေပါင္ အေလးခ်ိန္စီးသည္။ ၄င္းကို စည္ထဲတြင္ သိုေလွာင္ထားရသည္။ ေလထဲတြင္ ပစ္ထားပါက ေလဝင္ၿပီး ေျခာက္၍ ခဲသြားတတ္ေသာေၾကာင္႔ ျဖစ္သည္။ ေရာမဘိလပ္ေျမႏွင္႔ လုပ္ေသာ ဘိလပ္ေျမသရြတ္ကို ပို႔တလန္ ဘိလပ္ေျမ သရြတ္ကဲ႔သို႔ လုပ္ႏိုင္သည္။ အလူမီနာႏွင္႔ ဖဲရစ္ေအာက္ဆိုဒ္ ပါဝင္မႈ ျမင္႔မားေသာေၾကာင္႔ အအိပ္ျမန္သည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ လိုသမွ်သာ ေဖ်ာ္ရသည္။ ထိုဘိလပ္ေျမ အမ်ိဳးအစားကို အသံုးျပဳေသာ နယ္ပယ္ က်ဥ္းသြားေသာေၾကာင္႔ ယခုအခါတြင္ ထုတ္လုပ္မႈ နည္းသြားၿပီ ျဖစ္သည္။ 
(ဂ) ေပါ႔ဇိုလားနား (Pozzlana)။ ၄င္းသည္ မီးေတာင္ထြက္ ပစၥည္းျဖစ္ၿပီး ေနရာ အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ေတြ႔ႏိုင္သည္။ ၄င္းကို ေနပယ္ အနီးရွိ ေပါ႔ဇိုလားနားတြင္ ေတြ႔ရွိရာမွ အစျပဳ၍ အမည္တြင္လာျခင္း ျဖစ္သည္။ ၄င္းကိုယ္တိုင္က ဘိလပ္ေျမမ်ိဳး မဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္ ၄င္းကို ထံုးႏွင္႔ ေရာေႏွာျခင္းျဖင္႔ ဘိလပ္ေျမ ဂုဏ္သတၱိအဆင္႔ကို ေရာက္ေစသည္။ အုတ္ဖုတ္ဖို အေဟာင္းမွရေသာ အုတ္က်ိဳး၊ အုတ္ပဲ႔၊ အုတ္ၾကြပ္မိုး အေၾကအမြတို႔ကို အမႈန္႔ႀကိတ္၍ သဲအစားထိုး သရြတ္တြင္ေရာၿပီး သဘာဝမဟုတ္ေသာ ေပါ႔ဇိုလားနား အျဖစ္ အသံုးျပဳသည္။
(ဃ) ပို႔တလန္  ဘိလပ္ေျမ(Portland Cement)။ ဤဘိလပ္ေျမသည္ သဘာဝအမ်ိဳးအစားကို ထပ္ဆင္႔ေပါင္းစပ္ထားၿပီး သိပၸံနည္းက် သုေတသနလုပ္၍ ထုတ္လုပ္သည္။ ၄င္းအတြင္း ပါဝင္ေရာစပ္ေသာ ဓာတုႏွင္႔ အျခားပစၥည္းမ်ားေၾကာင္႔ ယင္း၏ ဂုဏ္သတၱိမ်ားသည္ ပို၍ပင္ စိတ္ခ်ရသည္။ အျခား သဘာဝ ဘိလပ္ေျမ၊ သို႔မဟုတ္ ဟိုက္ဒေရာလစ္ ထံုး သရြတ္မ်ားထက္ ပိုမိုအားေကာင္းသည္။ ပို႔တလန္ ဘိလပ္ေျမကို အဆင္႔ျမင္႔ နည္းပညာျဖင္႔ ထုတ္လုပ္ေသာေၾကာင္႔ ပို၍ တိုးတက္လာၿပီး၊ အမ်ိဳးမ်ိဳး အသံုးခ်ႏိုင္ျခင္းႏွင္႔ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္္႔ သံုးႏိုင္ျခင္း၊ သဘာဝ သရိုးမ်ားေသာ ဟိုက္ဒေရာလစ္ထံုး၊ သို႔မဟုတ္ သဘာဝဘိလပ္ေျမမ်ားျဖင္႔ လုပ္ေသာ အလုပ္မ်ားတြင္ အစားထိုးႏိုင္ျခင္းတို႔ေၾကာင္႔ ပို႔တလန္ႏွင္႔ ယွဥ္လိုက္ေသာအခါ ဟိုက္ဒေရာလစ္ ထံုႏွင္႔ သဘာဝ ဘိလပ္ေျမတို႔သည္ ေခတ္ေနာက္က် က်န္ခဲ႔သည္။ သို႔ေသာ္လည္း အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင္႔ သဘာဝ ရိုးရိုး သရြတ္ (သဲသရြတ္) ကို သံုးျခင္းထက္ ပို႔တလန္ ဘိလပ္ေျမကို မသံုးဘဲ ထံုးမ်ားေသာ (သို႔မဟုတ္) တဆင္႔ခံ ဟိုက္ဒေရာလစ္ ထံုးသရြတ္ကို သံုးသည္႔ အလုပ္မ်ားလည္း ရွိေနေပေသးသည္။ အုတ္ျဖင္႔ ေဆာက္လုပ္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း ဤသရြတ္ျဖင္႔ က်ယ္ျပန္႔စြာ ေရာသံုးသည္။ အလူမီနာမ်ား ဘိလပ္ေျမကို ထံုးႏွင္႔ မေရာရပါ။ 
အသံုးမ်ားေသာ ဘိလပ္ေျမ(၃)မ်ိဳးမွာ သာမန္ႏွင္႔ အအိပ္ျမန္ေသာ ပို႔တလန္ဘိလပ္ေျမ (Ordinary and Rapid Hardening Portland Cement)၊ ေလျပင္းဖိုထြက္ ပို႔တလန္ဘိလပ္ေျမ (Portland blast furnace) ႏွင္႔ အလူမီနာမ်ား ဘိလပ္ေျမ (High Alumina Cement) တို႔ ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ သာမန္ အညိဳေရာက္ ဘိလပ္ေျမမ်ားကို သံေအာက္ဆိုဒ္ အညိဳေရာင္ ဖယ္ရွားျခင္းျဖင္႔ အျဖဴေရာင္ ဘိလပ္ေျမကို ထုတ္လုပ္ႏိုင္သည္။ အျဖဴေရာင္ ပို႔တလန္ ဘိလပ္ေျမသည္ သံေအာက္ဆိုဒ္ အနည္းငယ္သာ ပါဝင္ေလ႔ ရွိသည္။ အေရာင္မ်ိဳးစံုရွိေသာ ဘိလပ္ေျမမ်ား ထုတ္လုပ္ရန္ သင္႔တင္႔ေသာ အေရာင္ ေရာေပးျခင္းျဖင္႔ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ ေရာေသာအေရာင္သည္ ဘိလပ္ေျမ၏ ၁၅% ထက္ မပိုေစရပါ။ အေရာင္ေရာရာတြင္ အျဖဴေရာင္ႏွင္႔ အညိဳေရာင္ ဘိလပ္ေျမမ်ားတြင္ ေရာသည္။ ၄င္းကို ၾကမ္းခင္းမ်ား၊ ေက်ာက္ျပားခင္းမ်ားႏွင္႔ အေဆာက္အဦျပင္ပ အလွျပေနရာမ်ားတြင္ ေရာင္စံုျမင္ကြင္းမ်ား ရရွိႏိုင္ေစရန္ အသံုးျပဳတတ္ၾကသည္။ ဘိလပ္ေျမအျဖဴကို အုတ္စီရာတြင္ ႏွာသတ္ျခင္း (Pointing) အတြက္ အသံုးျပဳၾကသည္။ ေရာင္စံုဘိလပ္ေျမကို တာရာဇို (Terrazzo) ေက်ာက္ျပား သို႔မဟုတ္ အခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ အသံုးျပဳသည္။
ဘိလပ္ေျမမ်ားအား အသံုးျပဳရန္ ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ သတိထားသင္႔ေသာ အခ်က္မ်ား
ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ားကို သိရွိထားျခင္းျဖင္႔ မည္သည္႔အခ်ိန္၊ မည္သည္႔ေနရာတြင္ မည္သည္႔ ဘိလပ္ေျမအမ်ိဳးအစားကို အသံုးျပဳႏိုင္ေၾကာင္း ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ေပသည္။ အေဆာက္အဦမ်ား၊ လမ္းတံတားမ်ားကို အေရးတႀကီး ျပင္ဆင္ရန္ အတြက္လည္းေကာင္း၊ အေရးေပၚ ကြန္ကရစ္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လည္းေကာင္း အအိပ္ျမန္ (သို႔မဟုတ္) အေျခာက္ျမန္ ဘိလပ္ေျမ (Rapid Hardening Cement) ကို အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ ေလျပင္းဖိုထြက္ ဘိလပ္ေျမ (Blast Furnace Cement) ကို သံရည္ႀကိဳစက္မွ ရရွိေသာ ေခ်ာ္ (blast furnace skag) ကို ရိုးရိုးဘိလပ္ေျမႏွင္႔ ေရာႀကိတ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ရိုးရိုး ပို႔တလန္ ဘိလပ္ေျမႏွင္႔ ဂုဏ္သတၱိျခင္း တူညီသျဖင္႔ အစားထိုးအသံုးျပဳႏိုင္သည္။ အပူနည္း ဘိလပ္ေျမ (Low Heat Cement) မွာ အပူထြက္ျခင္း နည္းသျဖင္႔ ကြန္ကရစ္တာတမံႏွင္႔ ထုထည္ႀကီးမားေသာ အေဆာက္အအံုမ်ား တည္ေဆာက္ရာ၌ အသံုးျပဳၾကသည္။ ဆားဓာတ္ခံ ဘိလပ္ေျမ (Sulphate Resisting Cement) ကို ေျမေအာက္လုပ္ငန္းႏွင္႔ မိလႅာပိုက္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳသည္။ အလူမီနာမ်ား ဘိလပ္ေျမ (High Alumina Cement) သည္ အျမန္မာေသာ သတၱိရွိ၍ ရိုးရိုးဘိလပ္ေျမထက္ ဆာလဖိတ္ဆားကို ပိုမို၍ ခံႏိုင္ရည္ စြမ္းအား ရွိသည္။ အိပ္ျခင္းႏွင္႔ မာျခင္း မတူ၍ ရိုးရိုး ဘိလပ္ေျမႏွင္႔ ေရာေႏွာ မသံုးသင္႔ေပ။ ရိုးရိုး ပို႔တလန္ ဘိလပ္ေျမႏွင္႔ အျမန္မာ ဘိလပ္ေျမ၏ အရည္အေသြးကို ႏုညက္မႈ၊ ဓာတ္ပစၥည္းပါဝင္မႈ၊ ဆြဲဆန္႔အားႏွင္႔ ဖိအား ခံႏိုင္မႈ၊ ဘိလပ္ေျမအိပ္ခ်ိန္ႏွင္႔ ခိုင္ခန္႔မႈဟူေသာ အခ်က္ ၅ ခ်က္ကို အေျခံ၍ စမ္းသပ္စစ္ေဆးႏိုင္သည္။ 
ဘိလပ္ေျမ၏ ဂုဏ္သတၱိမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္သည္-
(က) ဘိလပ္ေျမ၏ အေရာင္သည္ ညီညာေနရသည္။ အတံုးအခဲမ်ား ပါဝင္ျခင္း မရွိေစရ။
(ခ) ဘိလပ္ေျမကို အလြန္ႏုေသာ အဆင္႔ ေရာက္သည္အထိ ႀကိတ္ထားရသည္။ အရည္အခ်င္း ျပည္႔မီေသာ ဘိလပ္ေျမအမႈန္႔သည္ ဆန္ခါနံပါတ္ (၉၀) မိုက္ခရြန္ အရြယ္ႏွင္႔ ခ်ထားေသာ အမႈန္႔ ျဖစ္ရမည္။ စက္ပယ္ (residue)  သည္ ၁၀% ထက္ မပိုေစရ။
(ဂ) သာမန္ ဘိလပ္ေျမ၏ ဖိအား ခံႏိုင္စြမ္းအားကို ၁း၃ ဘိလပ္ေျမႏွင္႔ သဲေရာထားေသာ ကုဗတံုးလုပ္၍ စမ္းသည္။ သာမန္ဘိလပ္ေျမသည္ (၃) ရက္စြမ္းအား (၂၄၀၀ Psi) ရွိရၿပီး (၇) ရက္စြမ္းအားသည္ (၃၂၅၀ Psi) ရွိရသည္။ 
(ဃ) ဘိလုပ္ေျမသည္ ဆန္႔အားကို အနည္းငယ္သာ ခံႏိုင္ၿပီး ဖိအားကိုမူ မ်ားစြာ ခံႏိုင္ေလသည္။ စတုရန္း တစ္လက္မလွ်င္ ဆန္႔အား (၃၇၅) ေပါင္ ခံႏိုင္ၿပီး၊ ဖိႏွိပ္အား (၂၈၀၀၀) ေပါင္ ခံႏိုင္သည္။
(င) ဘိလပ္ေျမ၏ အစျပဳ အိပ္ခ်ိန္သည္ မိနစ္(၃၀) ထက္ မနည္းေစရ။ 
(စ) ဘိလပ္ေျမ အၿပီးသတ္ခဲရန္ (၁၀) နာရီထက္ ေက်ာ္လြန္ျခင္း မရွိေစရ။
(ဆ) ဘိလပ္ေျမတြင္ ပါဝင္သည္႔ ထံုးသည္ ၁.၅% ထက္ မပိုေစရပါ။ ေရာသြားျခင္း မရွိသည္႔ ထံုးပါဝင္ေသာ ဘိလပ္ေျမသည္ အခ်ိန္ၾကာသြားသည္႔အခါ ဘိလပ္ေျမကို က်ယ္ျပန္႔ေစသည္။ ဤက်ယ္ျပန္႔ျခင္းကို soundness test ျဖင္႔ စမ္းသပ္သည္။ 
ကြန္ကရစ္ ေရာစပ္ျပဳလုပ္ျခင္း
ကြန္ကရစ္ ေကာင္းေကာင္း ရရွိႏိုင္ရန္ ေရာသည္႔ ပစၥည္းမ်ားကို အခ်ိဳးမွန္ ေရာစပ္ရသည္။ ေလာေလာလတ္လတ္ ေရာစပ္ထားေသာ ကြန္ကရစ္မွာ သြန္းပံု (mould) ထဲသို႔ လြယ္ကူစြာ ေလာင္းႏိုင္သည္။ ဤသို႔ ေလာေလာလတ္လတ္ ေရာထားေသာ ကြန္ကရစ္၏ ဂုဏ္သတၱိကို လုပ္ကိုင္ႏိုင္စြမ္း (workability) ဟု ေခၚသည္။ ကြန္ကရစ္အခ်ိဳးတြင္ ပါဝင္ေသာ ေရ၏ အေလးခ်ိန္ႏွင္႔ ဆက္စပ္ေနေသာ အခ်ိဳးအစားကို ေရဘိလပ္ေျမအခ်ိဳး (Water Cement Ratio) ဟု ေခၚသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ အေလးခ်ိန္ႏွင္႔ ေပးႏိုင္သည္။
ေရဘိလပ္ေျမအခ်ိဳး = ေရအေလးခ်ိန္/ဘိလပ္ေျမ အေလးခ်ိန္   (5 gal/ Bag) 
ကြန္ကရစ္တြင္ ပါဝင္ေသာ ဘိလပ္ေျမထဲသို႔ ေရထည္႔သည္႔ အခ်ိဳးအစားမွာ ကြန္ကရစ္၏ အားကို အႀကီးမားဆံုး လႊမ္းမိုးမႈ ရွိသည္။ ေရမွာ ဘိလပ္ေျမႏွင္႔ ဓာတု တံု႔ျပန္မႈ ျဖစ္ေစသည္႔ အျပင္ ဘိလပ္ေျမကို ေရာစာမ်ား အၾကားရွိ အေပါက္မ်ားထဲသို႔ ေခ်ာဆီသဖြယ္ ဝင္ေရာက္ သယ္ေဆာင္ေပးသည္။ ေရႏွင္႔ ဘိလပ္ေျမအခ်ိဳး ၀.၅ မွ ၀.၆ သည္ အနိမ္႔ဆံုး လုပ္ကိုင္ႏိုင္စြမ္း ျဖစ္ေစရန္ ေသခ်ာသည္။ ေရ ဘိလပ္ေျမ အခ်ိဳး ပိုမ်ားပါက ကြန္ကရစ္၏ အားကို ေလ်ာ႔ေစသည္။ ဘိလပ္ေျမ၊ သဲႏွင္႔ ေက်ာက္စရစ္ သို႔မဟုတ္ ေရာစာတို႔၏ အခ်ိဳးကို အေလးခ်ိန္ႏွင္႔ ထုထည္ ႏွစ္မ်ိဳးလံုးျဖင္႔ ေဖာ္ျပၾကသည္။ သံကူ ကြန္ကရစ္မ်ားတြင္ ၁း၂း၄ ျဖင္႔ ေရာစပ္ၿပီး ေရမစိမ္႔ဝင္ေစရန္ႏွင္႔ အလြန္အားေကာင္းေသာ ကြန္ကရစ္မ်ား ကို ၁း၁း၂ ႏွင္႔ ၁း၁.၅း၃ အသံုးျပဳေရာစပ္၍ အားမလိုေသာ ကြန္ကရစ္မ်ားအတြက္ ၁း၃း၆ ႏွင္႔ ၁း၄း၈ အခ်ိဳး ေဖ်ာ္စပ္ၾကသည္။ 
မည္သည္႔ ကြန္ကရစ္မဆို ေလပါဝင္မႈ ရွိသည္။ ေသခ်ာစြာ သိပ္သည္းမႈ ေပးထားေသာ ကြန္ကရစ္တြင္ ထုထည္အားျဖင္႔ ၂%ေအာက္ ပါဝင္ႏိုင္ၿပီး ေလပါဝင္မႈနွင္႔ ပက္သက္သည္႔ ဂုဏ္သတၱိအခ်ိဳ႕မွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္သည္-
(က) အကယ္၍ ကြန္ကရစ္အေပ်ာ႔အမာ (consistency) ႏွင္႔ ေရာစာအရြယ္အစားမ်ား ေရာစပ္ပံု ကို ပံုေသ ထားခဲ႔လွ်င္ ဘိလပ္ေျမႏွင္႔ အျခားေသးငယ္သည္႔ အမႈန္မ်ား ပါဝင္မႈ အခ်ိဳးအစား နညး္ေလေလ၊ ေလပါဝင္မႈ မ်ားေလေလ ျဖစ္သည္။
(၂) ကြန္ကရစ္အေရာ၏ အခ်ိဳးအစား ပါဝင္ပံုႏွင္႔ ေရာစာ၏ သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ားကို မူေသထားခဲ႔လွ်င္ ေဖ်ာ္ၿပီးစ ကြန္ကရစ္ မာခဲေလေလ သို႔မဟုတ္ ကြန္ကရစ္ အအိနည္းေလေလ ေလပါဝင္မႈ မ်ားေလေလ ျဖစ္သည္။
(၃) ေလခိုေအာင္မႈသည္ ကြန္ကရစ္အေရာတစ္ခုကို ေပ်ာ႔ေပ်ာင္းေစ၍ လုပ္ကိုင္ရ လြယ္ကူေစသည္။
ဤေလပါဝင္မႈသည္ သဘာဝအေလ်ာက္ ခိုေနေသာေလ သို႔မဟုတ္ ပိတ္မိေနေသာေလပါဝင္မႈ ႏွင္႔သာ ပက္သက္၍ ေလခိုဓာတုပစၥည္းထည္႔ၿပီး တမင္တကာ ေလခိုေအာင္ေစရန္ ျပဳလုပ္ထားေသာ ေလႏွင္႔ မတူညီေပ။
ကြန္ကရစ္၏ အားသာခ်က္မ်ား
(က) ကြန္ကရစ္သည္ ျမင္႔ေသာ ဖိအားကို ခံႏိုင္သည္။
(ခ) သံမဏိႏွင္႔ သစ္တို႔ထက္ သက္သာသည္။
(ဂ) တာရွည္ခံသည္။
(ဃ) လိုအပ္ေသာ ပံုသြင္းႏိုင္သည္။
(င) ကြန္ကရစ္သည္ သံမဏိေခ်ာင္းမ်ားႏွင္႔ အလြယ္တကူ ဖြဲ႕ေႏွာင္တြဲစပ္ႏိုင္ေသာေၾကာင္႔ ရလဒ္အားျဖင္႔ သံကူကြန္ကရစ္ ျဖစ္လာေစႏိုင္သည္။
ကြန္ကရစ္၏ အားနည္းကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား (Limitation of Concrete)
(က) ဆန္႔အားကို ခံႏိုင္ရည္ နည္းပါးသည္။
(ခ) မာလာေသာအခါ ထုထည္အလိုက္ က်ံဳ႕သည္။
(ဂ) ၄င္း၏ အားႏွင္႔ ထုထည္ အခ်ိဳးသည္ သစ္ႏွင္႔ သံမဏိတို႔ထက္ နည္းသည္။

ကြန္ကရစ္မာျခင္းႏွင္႔ အသားေသေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္း
Hydration ေခၚ ဘိလပ္ေျမႏွင္႔ ေရၾကား ဓာတ္ျပဳျခင္းေၾကာင္႔ gel ေခၚ ခၽြဲက်ိသည္႔ ပစၥည္းတစ္မ်ိဳး ျဖစ္ေပၚသည္။ ဤဓာတ္ျပဳျခင္းသည္ ဘိလပ္ေျမအားလံုး ကုန္ဆံုးသည္အထိ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနမည္။ သံုးေနက် ကြန္ကရစ္ အေရာမ်ားတြင္ ဘိလပ္ေျမ ကုန္ဆံုးျခင္းေၾကာင္႔ ရပ္တန္႔သြားသည္က မ်ားသည္။ အစိုဓာတ္ကို မထိန္းသိမ္းႏိုင္ခဲ႔လွ်င္ ေရမ်ား အေငြ႔ပ်ံထြက္သြားျခင္းေၾကာင္႔ ဓာတ္ျပဳမႈ ျဖစ္စဥ္ ရပ္္တန္႔သြားမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ ဆံုးရွံဳးသြားေသာ ေရမ်ားျပန္လည္ ျဖည္႔တင္းေပးျခင္းျဖင္႔ အသားေသေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးရမည္။ 
စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားတြင္ ေပးထားသည္႔ curing ျပဳလုပ္ခ်ိန္သည္ ကြန္ကရစ္ ေပ်ာ႔ေပ်ာင္းေနခ်ိန္တြင္  ေရ လွ်င္ျမန္စြာ ဆံုးရွံဳးမႈေၾကာင္႔ မ်က္ႏွာျပင္ အက္ကြဲေၾကာင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚမႈကို ကာကြယ္ရန္ႏွင္႔ သတ္မွတ္ခံႏိုင္ရည္အားကို ေသခ်ာစြာ ရရွိေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ေပးထားျခင္းျဖစ္သည္။ ေပးထားေသာ အပူခ်ိန္တစ္ခုတြင္ အျမင္႔ဆံုး ႏႈန္းျဖင္႔ ဓာတ္ျပဳျခင္းကို ေသခ်ာေစရန္ ဘိလပ္ေျမအႏွစ္ကို ေရျပည္႔ဝႏိုင္သမွ် ျပည္႔ဝေအာင္ ဖန္တီးေပးရမည္။ 
နိဂံုး
ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား အားလံုးတြင္ ကြန္ကရစ္သည္ မရွိမျဖစ္၊ အသံုးျပဳေနရသည္သာျဖစ္ပါသည္။ ဤေဆာင္းပါးတြင္ ေဆာက္လုပ္ေရး သမားတိုင္း သိရွိထားၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း အေရးႀကီးသည္႔ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို တင္ျပထားပါသည္။ ၄င္းတို႔ကို လိုက္နာမည္ဆိုပါက ကြန္ရစ္မေကာင္း၍ ျဖစ္ေပၚလာတတ္ေသာ အေဆာက္အဦ ပ်က္ဆီးျခင္းမ်ားကို ကာကြယ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး သက္တမ္းရွည္ၾကာ ခိုင္ခန္႔သည္႔ အေဆာက္အအံု၊ လမ္း၊ တံတားမ်ား တည္ေဆာက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရပါသည္။
ေဒါက္တာေအာင္ဝင္းထြဋ္

Please Share This Post

Share on Facebook Plus on Google+